PTTK oddział Wałbrzych

1
S T A T U T
POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO


(tekst jednolity, uwzględniający zmiany uchwalone 14 kwietnia 2012 r. przez Nadzwyczajny Zjazd
Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego)
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1

 1. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zwane dalej PTTK, powstałe w 1950 roku z
  utworzonego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, które w 1920 roku przyjęło nazwę
  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, oraz utworzonego w 1906 roku Polskiego Towarzystwa
  Krajoznawczego, jest spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego, a także następcą prawnym
  majątku tych Towarzystw.
 2. PTTK jest organizacją pozarządową działającą zgodnie z ustalonym porządkiem prawnym.
 3. PTTK jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność społecznie użyteczną.
 4. PTTK jest organizacją apolityczną i światopoglądowo neutralną.
  Art. 2
 5. Terenem działalności PTTK jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz
  naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.
 6. PTTK może tworzyć jednostki organizacyjne poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
  możliwość taką dopuszcza ustawodawstwo danego kraju.
  Art. 3
  PTTK posiada osobowość prawną i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod
  Nr 0000100817.
  Art. 4
  PTTK może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, których cele działania są
  zbieżne z celami działania PTTK.
  Art. 5
 7. PTTK używa znaku organizacyjnego w formie tarczy kompasu z zaznaczonymi
  16 kierunkami pomiędzy dwoma zielonymi okręgami (z przerwami na cztery oznaczenia
  literowe: N, E, S, W), w której wewnętrzne koło wpisane są: kontur Polski z zielonym
  wypełnieniem i zaznaczonym biało biegiem Wisły, biało-czerwona strzałka kompasu (złożona
  z czterech trójkątów prostokątnych i wychylona w kierunku pomiędzy NNE
  a NE) oraz biegnący przez środek biały napis PTTK. Znak PTTK jest również odznaką
  organizacyjną PTTK. Wzór znaku stanowi załącznik do Statutu PTTK.
 8. Nazwy: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (pełna) i PTTK (skrócona) oraz znak
  PTTK podlegają ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  2
 9. Zarząd Główny PTTK używa sztandaru, który ma kształt kwadratowego, dwustronnego płata
  materiału wykończonego złotą frędzlą, o wymiarach 100 cm x 100 cm, przymocowanego do
  drzewca zwieńczonego głowicą z metalowymi literami PTTK. Na stronie głównej (awers)
  znajdują się trzy pasy poziome jednakowej szerokości o barwach: czerwonej, białej i
  czerwonej ze znakiem PTTK pośrodku o średnicy stanowiącej 3/5 szerokości. Na stronie
  odwrotnej (rewers) sztandaru na zielonym tle znajduje się napis „Tylko poznawszy swój kraj
  można gorąco go ukochać i owocnie dla niego pracować”.
 10. Jednostki organizacyjne PTTK mogą używać sztandaru opisanego w ust. 3 z tym, że strona
  odwrotna (rewers) jest ustalana przez właściwą jednostkę.
 11. Zarząd Główny i zarządy oddziałów PTTK używają okrągłej pieczęci z napisem
  w otoku: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zaś w środku: Zarząd Główny lub
  nazwa oddziału oraz innych pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Art. 6
 12. Jednostkami organizacyjnymi PTTK są oddziały i jednostki regionalne jako jednostki terenowe
  oraz jednostki specjalistyczne.
 13. Oddziały PTTK są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa
  i posiadają osobowość prawną, którą nabywają z dniem uprawomocnienia się postanowienia
  sądu o wpisaniu do rejestru.
 14. Jednostki regionalne obejmują obszar województwa i mogą posiadać osobowość prawną, którą
  nabywają z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wpisaniu do rejestru.
 15. Na terenie województwa może być powołana tylko jedna jednostka regionalna.
 16. Jednostki specjalistyczne są powoływane i rozwiązywane przez Zarząd Główny PTTK,
  działają na podstawie zatwierdzonych przez niego regulaminów. Centralnymi jednostkami
  specjalistycznymi są w szczególności: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w
  Krakowie, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi,
  Centralna Biblioteka PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, Ogólnopolskie Centrum
  Szkolenia Podwodnego Komisji Działalności Podwodnej PTTK w Warszawie, Centrum
  Turystyki Wodnej PTTK w Warszawie.
  Rozdział II
  CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
  Art. 7
 17. Celem statutowym PTTK jest działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty
  i ochrony środowiska.
 18. Celami statutowymi PTTK są również inne działania ze sfery zadań publicznych
  w zakresie:
  1) krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci
  i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego,
  organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów,
  2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
  narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami
  i organizacjami skupiającymi i opiekującym się Polakami oraz dziedzictwem kultury
  polskiej za granicą,
  3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez
  kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności
  i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi,
  wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa,
  3
  4) ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne
  wykorzystywanie zasobów przyrody,
  5) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez
  opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych związanych z
  poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich form wypoczynku
  służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej,
  6) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
  i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  7) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
  wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  8) działalności charytatywnej,
  9) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  10) ochrony i promocji zdrowia,
  11) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
  12) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  13) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  14) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  15) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  16) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  17) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
  działań wspomagających rozwój demokracji,
  19) ratownictwa i ochrony ludności,
  20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
  granicą,
  21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
  22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
  społeczeństwami,
  23) promocji i organizacji wolontariatu,
  24) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych
  wykluczeniem społecznym,
  25) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  26) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  27) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
  rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  28) wypoczynku dzieci i młodzieży,
  29) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  30) pomocy Polonii i Polakom za granicą,
  31) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
  32) działalności na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie określonym
  w pkt. 1) – 31).
 19. PTTK skupia turystów i krajoznawców, stwarza warunki ułatwiające im wędrowanie
  i działalność krajoznawczą w kraju i poza jego granicami oraz reprezentuje ich interesy wobec
  władz i społeczeństwa.
 20. PTTK opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw
  może tworzyć jednostki organizacyjne i zatrudniać pracowników.
 21. PTTK może prowadzić działalność gospodarczą, w różnych formach organizacyjnych,
  z której dochód służy realizacji celów statutowych.
  4
  Art. 8
  Realizując określone statutem cele i zadania PTTK:
  1) budzi i pogłębia umiłowanie Polski, jej regionów, kształtuje postawy patriotyczne,
  upowszechnia wiedzę o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju kraju,
  2) krzewi zamiłowania krajoznawcze i umiejętności turystyczne,
  3) szerzy kulturę turystyki oraz zachęca do wykorzystywania poznawczych,
  wypoczynkowych i zdrowotnych walorów wędrownictwa i rekreacji,
  4) pomaga w wędrownictwie indywidualnym,
  5) przyczynia się do wzrostu sprawności psychofizycznej, zwłaszcza młodzieży i osób
  niepełnosprawnych,
  6) szerzy wiedzę ekologiczną oraz przyczynia się do ochrony środowiska przyrodniczego,
  7) aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury,
  8) popularyzuje walory krajoznawcze i turystyczne Polski oraz jej dorobek wśród turystów
  zagranicznych oraz ułatwia turystom polskim wyjeżdżającym za granicę poznawanie
  walorów krajoznawczych, życia i osiągnięć innych krajów,
  9) kultywuje tradycje turystyczne, popularyzuje historię i dorobek PTTK oraz jego
  poprzedników, uczestniczy w archiwizowaniu dokumentów związanych z turystyką
  i krajoznawstwem,
  10) prowadzi działalność przewodnicką, umożliwia przewodnikom – członkom PTTK
  tworzenie struktur samorządowych w ramach PTTK, których regulaminy zatwierdza
  Zarząd Główny PTTK.
  Art. 9
 22. PTTK realizuje cele statutowe i zadania poprzez:
  1) strzeżenie i twórcze rozwijanie ideałów swoich poprzedników – PTT i PTK oraz
  pomnażanie ich dorobku materialnego,
  2) propagowanie krajoznawstwa wśród młodzieży oraz włączanie jej do uprawiania różnych
  form turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej,
  3) popularyzację walorów rekreacji ruchowej,
  4) stwarzanie możliwości korzystania z imprez turystycznych, rekreacyjnych
  i krajoznawczych organizowanych przez PTTK oraz z jego schronisk, stanic wodnych i
  innych obiektów przez wszystkich zainteresowanych,
  5) upowszechnianie dorobku intelektualnego PTTK w szczególności przez Centralną
  Bibliotekę PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie, Centralny Ośrodek Turystyki
  Górskiej PTTK z Centralną Biblioteką Górską PTTK w Krakowie, Centrum Fotografii
  Krajoznawczej PTTK im. Waldemara Dońca w Łodzi, Ogólnopolskie Centrum Szkolenia
  Podwodnego Komisji Działalności Podwodnej PTTK w Warszawie, Centrum Turystyki
  Wodnej PTTK w Warszawie, regionalne pracownie krajoznawcze oraz muzea PTTK.
  6) działania na rzecz racjonalnego korzystania z zasobów przyrody i dziedzictwa kulturalnego
  oraz krzewienia idei zachowania tych wartości dla przyszłych pokoleń,
  7) popieranie działań sprzyjających utrwalaniu cech charakterystycznych poszczególnych
  regionów, stanowiących istotne elementy tożsamości narodowej mieszkańców Polski,
  8) kontakty i współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
  zajmującymi się turystyką,
  9) reprezentowanie interesów turystów i krajoznawców wobec organów władzy publicznej, w
  tym zgłaszanie postulatów i propozycji odpowiednich regulacji prawnych oraz
  wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i samorządowej, w tym
  związanych z wytyczaniem, znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych.
  5
 23. PTTK w szczególności:
  1) umożliwia turystom i krajoznawcom zrzeszanie się w oddziałach PTTK i korzystanie w
  pierwszej kolejności z wszelkich form jego działalności,
  2) rozwija turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach,
  3) organizuje i prowadzi obsługę wycieczek oraz innych imprez turystycznych
  i krajoznawczych,
  4) rozwija różnorodne formy turystyki aktywnej, rekreacji oraz sportu w powiązaniu
  z imprezami turystycznymi,
  5) wytycza, znakuje i utrzymuje szlaki turystyczne,
  6) kształci i doskonali społeczne oraz zawodowe kadry turystyczno-krajoznawcze, nadaje
  uprawnienia kwalifikacyjne,
  7) kształci i doskonali nauczycieli w zakresie przygotowania do realizacji celów i zadań
  statutowych PTTK,
  8) ustanawia i nadaje odznaki turystyczne oraz krajoznawcze,
  9) organizuje oraz popiera działania zmierzające do zabezpieczenia, ochrony
  i zachowania walorów naturalnych, a także kulturowych Polski, między innymi przez
  działalność wydawniczą, inicjowanie, zakładanie i prowadzenie muzeów, zbiorów,
  bibliotek, pracowni krajoznawczych, itp.,
  10) rozwija aktywność kulturalną związaną z turystyką i krajoznawstwem oraz kształtuje
  obyczajowość turystyczną,
  11) dokumentuje oraz popularyzuje działalność wybitnych postaci turystyki
  i krajoznawstwa, dziejów i osiągnięć PTTK, a także jego poprzedników,
  12) prowadzi wypożyczalnie sprzętu turystycznego, sportowego oraz warsztaty naprawcze,
  13) produkuje pamiątki turystyczne, krajoznawcze oraz ekwipunek turystyczny
  i sportowy,
  14) buduje i utrzymuje obiekty turystyczne, gastronomiczne, sportowe oraz inne urządzenia
  istotne dla turystów,
  15) inicjuje, prowadzi i popiera prace, w tym także naukowe, wynikające z celów PTTK,
  16) organizuje turystykę zagraniczną wyjazdową i przyjazdową.
  Rozdział III
  CZŁONKOWIE PTTK, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
  Art. 10
 24. Członkiem PTTK może być osoba zainteresowana realizacją celów Towarzystwa, deklarująca
  przestrzeganie Statutu PTTK.
 25. Członkostwo jest dobrowolne.
  Art. 11
 26. PTTK skupia członków:
  1) zwyczajnych,
  2) wspierających.
 27. Członkowie zwyczajni PTTK zrzeszają się w oddziałach.
  6
  Art. 12
 28. Członkiem zwyczajnym PTTK może być:
  1) obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych
  i nie pozbawiony praw publicznych,
  2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  3) małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
 29. Członkostwo PTTK powstaje przez złożenie w oddziale, w tym w formie elektronicznej,
  deklaracji realizacji celów Towarzystwa i przestrzegania Statutu PTTK oraz opłacenie składki
  członkowskiej i wpisowego.
  Art. 13
 30. Członek zwyczajny PTTK ma prawo:
  1) brać udział w działalności PTTK,
  2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
  3) korzystać z pomocy, obiektów i urządzeń PTTK,
  4) uzyskiwać na zasadach określonych przez Zarząd Główny PTTK uprawnienia kadry
  Towarzystwa,
  5) wybierać i być wybieranym do władz PTTK,
  6) korzystać ze znaku PTTK i odznaki organizacyjnej PTTK wyłącznie do podkreślenia
  swojej przynależności do PTTK,
  7) korzystać z innych uprawnień wynikających z uchwał ZG PTTK oraz porozumień
  i umów zawartych przez władze Towarzystwa.
 31. Małoletni członek zwyczajny PTTK ma prawo korzystać z uprawnień określonych
  w ust. 1 pkt. 1) – 4), 6), 7) oraz uprawnień określonych w ust. 1 pkt. 5)
  z uwzględnieniem przepisów ust. 3 – 4.
 32. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do
  czynności prawnych, ma prawo korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że
  w składzie władz PTTK większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności
  prawnych.
 33. Małoletni członek zwyczajny PTTK w wieku poniżej 16 lat nie ma prawa udziału
  w głosowaniu na zebraniu członków, nie może też korzystać z czynnego i biernego prawa
  wyborczego do władz PTTK. Jeżeli jednostka organizacyjna PTTK zrzesza wyłącznie
  małoletnich, mogą oni wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
  Art. 14
  Członek zwyczajny PTTK jest obowiązany:
  1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz PTTK,
  2) uczestniczyć w działalności PTTK, propagować cele PTTK, godnie reprezentować PTTK,
  3) chronić walory naturalne i kulturowe kraju,
  4) dbać o majątek PTTK,
  5) regularnie opłacać składkę członkowską w swoim oddziale.
  Art. 15
 34. Członkom zwyczajnym PTTK, szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki
  i krajoznawstwa w Polsce, może być nadana godność Członka Honorowego PTTK
 35. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
  7
  Art. 16
 36. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadkach:
  1) śmierci członka,
  2) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  3) zalegania w opłacaniu składki członkowskiej za okres dłuższy niż 3 miesiące.
 37. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
  1) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego,
  2) utraty praw publicznych z mocy wyroku sądu,
  3) ubezwłasnowolnienia częściowego lub całkowitego.
 38. W przypadku ustania członkostwa w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane
  powiadomienie.
 39. Opłacenie zaległych i bieżącej składki w przypadku ustania członkostwa z powodu, o którym
  mowa w ust. 1 pkt. 3), przywraca je wraz z zachowaniem ciągłości stażu członkowskiego.
  Art. 17
 40. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca
  osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która popiera działalność i akceptuje Statut PTTK
  oraz zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej uchwałą Zarządu
  Głównego lub zarządu właściwego oddziału.
 41. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny lub zarząd oddziału PTTK.
  Art. 18
  Członek wspierający ma prawo:
  1) brać udział z głosem doradczym osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w
  zjazdach PTTK,
  2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTTK,
  3) korzystać z innych uprawnień na zasadach określonych uchwałami właściwego zarządu
  jednostki PTTK.
  Rozdział IV
  NAJWYŻSZE I NACZELNE WŁADZE PTTK
  Art. 19
 42. Najwyższą władzą PTTK jest Walny Zjazd.
 43. Władzami naczelnymi PTTK są:
  1) Zarząd Główny,
  2) Główna Komisja Rewizyjna,
  3) Główny Sąd Koleżeński.
  Art. 20
 44. Władze naczelne PTTK pochodzą z wyboru.
 45. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych wymienionych w art. 19 ust. 2.
  8
 46. Nie można łączyć funkcji we władzach naczelnych z działalnością gospodarczą prowadzoną w
  oparciu o majątek PTTK lub mającą znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą
  PTTK.
 47. Członkiem władz nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub
  przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.
 48. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa delegatów uprawnionych do
  głosowania.
  Art. 21
 49. Kadencja władz naczelnych PTTK trwa cztery lata.
 50. Prezesi władz naczelnych PTTK mogą pełnić funkcje nie dłużej niż dwie kolejne kadencje.
 51. Delegaci na Walny Zjazd zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego
  Zwyczajnego Walnego Zjazdu. Obsadzenie zwolnionego w czasie kadencji mandatu delegata
  następuje w drodze wyborów uzupełniających.
  Art. 22
  Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna i Główny Sąd Koleżeński mają prawo kooptować
  nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków dokooptowanych
  nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
  Art. 23
 52. Uchwały władz PTTK zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
  połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 53. Władze PTTK mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając
  w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw
  podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.
  A. WALNY ZJAZD PTTK
  Art. 24
 54. Walny Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 55. Do kompetencji Walnego Zjazdu należy:
  1) określanie strategii i kierunków działania Towarzystwa,
  2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji
  Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
  3) określanie zasad wyboru członków władz naczelnych oraz ich liczby,
  4) wybór członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu
  Koleżeńskiego,
  5) udzielanie na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej bezwzględną większością głosów, w
  głosowaniu tajnym, absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego, pełniącym
  te funkcje w upływającej kadencji,
  6) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze naczelne,
  7) nadawanie na wniosek Zarządu Głównego godności Członka Honorowego PTTK,
  8) uchwalanie Statutu PTTK i jego zmian,
  9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu PTTK i przeznaczeniu jego majątku,
  10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zjazdu.
  9
  Art. 25
 56. W Walnym Zjeździe udział biorą:
  1) z głosem decydującym delegaci wybrani na regionalnych konferencjach oddziałów PTTK
  obejmujących wszystkie oddziały z danego województwa zgodnie z ordynacją wyborczą
  uchwaloną przez Zarząd Główny, przy zachowaniu zasady proporcjonalności w stosunku do
  stanu członków zwyczajnych z opłaconą składką członkowską w roku poprzedzającym
  podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zjazdu PTTK, zrzeszonych łącznie we wszystkich
  oddziałach, których delegaci mają prawo uczestnictwa w regionalnej konferencji.
  2) z głosem doradczym – osoby niebędące delegatami: członkowie władz naczelnych,
  Członkowie Honorowi PTTK, przedstawiciele członków wspierających oraz osoby
  zaproszone.
 57. Zwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd Główny raz na cztery lata.
 58. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd Główny zawiadamia delegatów
  co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.
 59. Walny Zjazd obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego
  projekt przedstawia Zarząd Główny.
  Art. 26
 60. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest:
  1) z inicjatywy Zarządu Głównego,
  2) na pisemny wniosek:
  a) Głównej Komisji Rewizyjnej,
  b) co najmniej 1/4 liczby delegatów,
  c) co najmniej 1/4 ogólnej liczby oddziałów.
 61. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Zarząd Główny w terminie trzech miesięcy od daty
  złożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2).
 62. Nadzwyczajny Walnym Zjazd obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 63. W Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe biorą udział delegaci wybrani na ostatni Walny Zjazd
  zwyczajny.
  Art. 27
 64. Delegaci na Walny Zjazd wybierani są według ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd
  Główny PTTK.
 65. Wybory delegatów odbywają się z zachowaniem zasady powszechności, równości, tajności i
  proporcjonalności określanej według liczby członków z opłaconymi składkami członkowskimi
  za rok ubiegły.
  Art. 28
 66. Wybory do władz PTTK wszystkich szczebli odbywają się w głosowaniu tajnym
  z zachowaniem zasady powszechności i równości.
 67. Za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno
  największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 68. Jeżeli w wyborach do władz lub delegatów nie wybrano pełnej liczby członków władz lub
  delegatów przeprowadza się wybory uzupełniające, w których biorą udział wyłącznie
  kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu i uzyskali kolejno największą
  ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach uzupełniających nie może być większa niż
  10
  dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów. Przy wyborach uzupełniających
  stosuje się zasadę, o której mowa w ust. 2.
 69. W razie dalszego braku rozstrzygnięcia wyborów do władz lub delegatów przeprowadza się
  wybory dodatkowe, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w
  wyborach uzupełniających i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w
  wyborach dodatkowych nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej
  turze wyborów. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykła większość głosów.
  B. ZARZĄD GŁÓWNY PTTK
  Art. 29
 70. Zarząd Główny kieruje całokształtem działalności PTTK w okresie między Walnymi
  Zjazdami i odpowiada za swą działalność przed Walnym Zjazdem PTTK.
 71. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 15 do 21 osób.
 72. Zarząd Główny wybiera ze swego grona Prezydium, w tym prezesa,
  2 – 3 wiceprezesów i skarbnika oraz powołuje sekretarza generalnego, który wchodzi
  w skład Prezydium. Skład liczbowy prezydium nie może przekraczać 30 % składu osobowego
  Zarządu.
  Art. 30
 73. Zarząd Główny:
  1) realizuje kierunki działalności i rozwoju PTTK określone uchwałami Walnego Zjazdu
  PTTK,
  2) decyduje o kierunkach działalności i rozwoju PTTK w okresie między Walnymi Zjazdami
  PTTK,
  3) nadzoruje wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu oraz własnych,
  4) zajmuje w imieniu PTTK stanowisko wobec społecznie ważnych problemów,
  5) określa zadania programowe i organizacyjne dla Towarzystwa,
  6) określa politykę gospodarczą i finansową Towarzystwa,
  7) przygotowuje projekt strategii Towarzystwa pod obrady Walnego Zjazdu PTTK,
  8) wykonuje inne funkcje określone w Statucie PTTK oraz przekazane przez Walny Zjazd.
 74. Do wyłącznych kompetencji Zarządu Głównego, wykonywanych w formie uchwał, należy:
  1) zwoływanie Walnego Zjazdu, uchwalanie projektu regulaminu obrad Zjazdu,
  2) uchwalanie ordynacji wyborczej,
  3) ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej dla członków zwyczajnych oraz
  minimalnej składki dla członków wspierających,
  4) przedstawianie Walnemu Zjazdowi wniosków o nadanie godności Członka Honorowego
  PTTK,
  5) uchwalanie budżetu rocznego oraz sprawozdań z jego wykonania,
  6) rozpatrywanie rocznych sprawozdań Prezydium Zarządu Głównego PTTK w tym
  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  7) tworzenie komisji, rad i zespołów oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
  8) uchwalanie wzorcowego statutu oddziału, regulaminu Zarządu Głównego, regulaminu
  Prezydium Zarządu Głównego oraz regulaminów jednostek organizacyjnych PTTK,
  9) powoływanie jednostek gospodarczych, dla których organem założycielskim jest Zarząd
  Główny i uchwalanie ich regulaminów,
  10) ustanawianie odznaczeń i tytułów honorowych PTTK,
  11) ustalanie zasad używania nazwy, znaku i odznaki organizacyjnej PTTK,
  11
  12) podejmowanie decyzji w sprawie zbywania i obciążania majątku nieruchomego PTTK,
  13) uchwalanie regulaminu działalności przewodnickiej i zasad działania samorządu
  przewodnickiego,
  14) podejmowanie decyzji w sprawie przynależności PTTK do organizacji międzynarodowych
  i innych organizacji krajowych,
  15) wyrażanie zgody na powoływanie jednostek regionalnych z osobowością prawną oraz
  powoływanie jednostek regionalnych bez osobowości prawnej,
 75. Do kompetencji Zarządu Głównego należy również:
  a. bieżąca ocena działalności Prezydium Zarządu Głównego,
  b. rozpatrywanie odpowiedzi Prezydium Zarządu Głównego na interpelacje członków władz
  naczelnych PTTK,
  c. rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu Głównego w sprawach oddziałów
  określonych w Statucie PTTK.
  Art. 31
 76. Prezydium Zarządu Głównego jako jego organ wykonawczy kieruje działalnością PTTK w
  okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego i podejmuje decyzje we wszystkich
  sprawach dotyczących działalności PTTK z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej
  kompetencji Zarządu Głównego.
  Prezydium Zarządu Głównego w szczególności:
  1) kieruje bieżącą działalnością PTTK i reprezentuje je na zewnątrz,
  2) koordynuje i nadzoruje pracę centralnych jednostek organizacyjnych
  i gospodarczych PTTK, nadaje kierunek ich pracy oraz ocenia ich działalność,
  3) wykonuje uchwały Walnego Zjazdu i Zarządu Głównego oraz stwarza warunki dla ich
  wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,
  4) opracowuje corocznie projekt budżetu PTTK oraz sprawozdanie z jego wykonania i
  przedstawia je wraz ze sprawozdaniem finansowym do zatwierdzenia Zarządowi
  Głównemu łącznie z opinią Głównej Komisji Rewizyjnej,
  5) podejmuje uchwały w sprawach majątkowych z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do
  wyłącznej kompetencji Zarządu Głównego,
  6) podejmuje decyzje w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu mienia oddziału,
  7) wyraża zgodę na używanie nazwy i znaku PTTK,
  8) ustanawia ogólnopolskie odznaki turystyczne i krajoznawcze,
  9) opiniuje kandydatów na stanowiska kierownicze w biurze Zarządu Głównego oraz w
  powoływanych przez Zarząd Główny jednostkach organizacyjnych
  i gospodarczych,
  10) współpracuje z instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą,
  11) wydaje instrukcje organizacyjne i finansowo-gospodarcze,
  12) podejmuje decyzje w sprawach oddziałów określone w Statucie PTTK,
  13) wykonuje inne funkcje określone w Statucie oraz przekazane przez Walny Zjazd
  i Zarząd Główny.
 77. Prezes Zarządu Głównego zaznajamia Prezydium z wystąpieniami Głównej Komisji
  Rewizyjnej na jednym z najbliższych posiedzeń i ustosunkowuje się do nich w terminie 30
  dni od daty posiedzenia. Prezes Zarządu Głównego zaznajamia Zarząd Główny z
  wystąpieniami Głównej Komisji Rewizyjnej oraz udzieloną odpowiedzią na jednym z
  najbliższych posiedzeń Zarządu Głównego.
  Art. 32
 78. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
  12
  sześć razy w roku.
 79. Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
  jednak niż dziesięć razy w roku.
  Art. 33
 80. Fachowymi organami doradczymi Zarządu Głównego są komisje, rady i zespoły.
 81. Komisjami stałymi Zarządu Głównego są:
  1) Komisja Turystyki Górskiej,
  2) Komisja Turystyki Jeździeckiej,
  3) Komisja Turystyki Kajakowej,
  4) Komisja Turystyki Kolarskiej,
  5) Komisja Turystyki Motorowej,
  6) Komisja Turystyki Narciarskiej,
  7) Komisja Turystyki Pieszej,
  8) Komisja Turystyki Żeglarskiej,
  9) Komisja Działalności Podwodnej,
  10) Komisja Imprez na Orientację,
  11) Komisja Krajoznawcza,
  12) Komisja Fotografii Krajoznawczej,
  13) Komisja Ochrony Przyrody,
  14) Komisja Opieki nad Zabytkami,
  15) Komisja Przewodnicka.
 82. Oprócz Komisji wymienionych w ust. 2 Zarząd Główny może tworzyć inne komisje, rady i
  zespoły.
 83. Przewodniczący komisji, rad i zespołów są zapraszani na posiedzenia Zarządu Głównego i
  uczestniczą w nich z głosem doradczym jeżeli przedmiotem obrad są zagadnienia związane z
  zakresem ich działalności.
  Art. 34
  Do zakresu działania komisji, rad i zespołów Zarządu Głównego należą zagadnienia związane z
  realizacją celów i zadań PTTK w dziedzinie przez nie reprezentowanej,
  a w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego, kształtowanie polityki
  w danej dziedzinie oraz inspirowanie działalności właściwych komisji oddziałowych
  i klubów.
  Art. 35
 84. Komisje stałe są wybierane przez konferencje, które zwołuje komisja w ciągu trzech miesięcy
  po Walnym Zjeździe. Zasady zwołania konferencji i jej regulamin,
  po uchwaleniu przez komisję, podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Główny. Kadencja
  komisji obejmuje okres pomiędzy konferencjami.
 85. Zakres i tryb działania, organizację i zasady tworzenia komisji, rad i zespołów ustalają
  regulaminy uchwalone przez nie i zatwierdzone przez Zarząd Główny.
  13
  C. GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA PTTK
  Art. 36
 86. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 15-19 członków wybranych przez Walny Zjazd.
 87. Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów i sekretarza.
 88. Główna Komisja Rewizyjna może wybrać ze swego grona Prezydium oraz określić
  w regulaminie jego kompetencje.
  Art. 37
 89. Główna Komisja Rewizyjna działa niezależnie od Zarządu Głównego PTTK.
 90. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
  1) o której mowa w art. 20 ust. 2 i 4
  2) pozostająca z osobą będącą członkiem Zarządu Głównego PTTK w związku małżeńskim,
  we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.
 91. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot
  uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązujących w tym
  przedmiocie przepisach o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 92. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności PTTK.
 93. Główna Komisja Rewizyjna w szczególności:
  1) kontroluje działalność programową i organizacyjną Zarządu Głównego i jego jednostek, z
  uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa, Statutem PTTK, uchwałami Walnego
  Zjazdu,
  2) kontroluje działalność finansową i gospodarczą Zarządu Głównego opierającą się na
  majątku zarządzanym bezpośrednio przez PTTK oraz wniesionym do innych podmiotów
  gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem zgodności z przepisami prawa,
  efektywności oraz zasad gospodarności i rzetelności,
  3) przedstawia Zarządowi Głównemu informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski i
  zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,
  4) dokonuje wyboru podmiotu wykonującego badanie sprawozdań finansowych PTTK,
  5) przedstawia Zarządowi Głównemu opinie i uwagi o wykonaniu budżetu,
  6) przedstawia Zarządowi Głównemu opinie i uwagi oraz wniosek w sprawie rocznego
  sprawozdania finansowego.
 94. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo w imieniu PTTK będącego udziałowcem spółek prawa
  handlowego kontrolować działalność tych spółek.
  Art. 38
  Prezes Głównej Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mają prawo
  brać udział w posiedzeniach pozostałych władz naczelnych PTTK z głosem doradczym.
  Art. 39
 95. Główna Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zjazdowi.
 96. Główna Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zjeździe z wnioskiem w sprawie udzielenia
  absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Głównego pełniącym tę funkcję w upływającej
  kadencji.
 97. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu Głównego wyłącza ich
  z kandydowania do władz PTTK w najbliższej kadencji.
  14
  Art. 40
 98. Główna Komisja Rewizyjna współpracuje z komisjami rewizyjnymi jednostek
  organizacyjnych PTTK.
 99. Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Rewizyjnej oraz tryb postępowania
  w trakcie kontroli określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną
  Art. 41
  Główna Komisja Rewizyjna uchwala wzorcowe regulaminy komisji rewizyjnych jednostek
  organizacyjnych PTTK.
  D. GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI PTTK
  Art. 42
 100. Główny Sąd Koleżeński składa się z 15 – 19 członków wybranych przez Walny Zjazd.
 101. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesów i sekretarza oraz
  przewodniczących terenowych zespołów orzekających.
 102. Główny Sąd Koleżeński może powołać prezydium oraz swoje zespoły terenowe.
  Art. 43
 103. Główny Sąd Koleżeński działa jako:
  1) sąd honorowy członków PTTK,
  2) stały sąd polubowny, pod warunkiem zapisu na sąd polubowny, w sprawach majątkowych
  pomiędzy oddziałami PTTK, oddziałami PTTK a PTTK, pomiędzy jednostkami
  regionalnymi PTTK z osobowością prawną, pomiędzy jednostkami regionalnymi PTTK z
  osobowością prawną a PTTK oraz pomiędzy PTTK, oddziałami PTTK i jednostkami
  regionalnymi PTTK z osobowością prawną a innymi podmiotami gospodarczymi,
  3) organ interpretujący Statut PTTK i orzekający o zgodności uchwał ze Statutem PTTK,
  statutami oddziałów oraz przepisami prawa.
 104. Główny Sąd Koleżeński działający jako sąd honorowy rozpatruje w szczególności sprawy
  związane z naruszeniem Statutu, postanowień i uchwał władz PTTK, nieetycznego
  postępowania w działalności członkowskiej, dopuszczenia się innych przewinień godzących w
  dobro członka PTTK bądź stowarzyszenia.
  Art. 44
 105. Postępowanie przed Głównym Sądem Koleżeńskim jest dwuinstancyjne.
 106. W pierwszej instancji Główny Sąd Koleżeński orzeka w sprawach:
  1) członków władz naczelnych PTTK wynikłych z ich działalności w tych władzach,
  członków władz jednostek regionalnych, członków oddziałów, które nie wybrały sądu
  koleżeńskiego oddziału, w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK,
  2) majątkowych między jednostkami wymienionymi w art. 43 ust. 1 pkt. 2) Statutu.
 107. W drugiej instancji Główny Sąd Koleżeński orzeka w sprawach odwołań od orzeczeń sądów
  koleżeńskich oddziałów oraz od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w
  pierwszej instancji.
 108. Główny Sąd Koleżeński w pierwszej instancji orzeka w zespołach trzyosobowych.
 109. Rozpoznanie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów następuje przez zespoły
  trzyosobowe, natomiast od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego w pierwszej instancji
  15
  przez zespoły pięcioosobowe. Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego może skierować
  odwołanie od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału do rozpoznania przez zespół
  pięcioosobowy, jeżeli uzna to za celowe ze względu na zawiłość lub precedensowy charakter
  zagadnienia objętego przedmiotem sprawy.
 110. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w pierwszej instancji przysługuje
  stronom odwołanie do drugiej instancji tego sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia
  orzeczenia na piśmie.
 111. Od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego wydanych w drugiej instancji nie przysługuje
  odwołanie, z wyjątkiem kary wykluczenia z PTTK, w przypadku orzeczenia tej kary
  przysługuje, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia na piśmie, odwołanie do
  Głównego Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruje to odwołanie na posiedzeniu plenarnym w
  składzie co najmniej 2/3 stanu osobowego Sądu.
 112. W sprawach majątkowych strona może żądać uchylenia orzeczenia Głównego Sądu
  Koleżeńskiego wnosząc skargę do właściwego sądu powszechnego według kodeksu
  postępowania cywilnego.
 113. Główny Sąd Koleżeński może w uzasadnionych przypadkach, z inicjatywy własnej lub na
  wniosek jednej ze stron, przejąć do rozpoznania sprawy, dla których właściwy jest sąd
  koleżeński oddziału.
 114. Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego przed wyznaczeniem zespołu orzekającego może
  skierować sprawę do mediacji bądź przedsięwziąć inne czynności zmierzające do ugodowego
  załatwienia sporu przez osobę wyznaczoną ze składu sądu.
 115. Zespoły orzekające Głównego Sądu Koleżeńskiego korzystają z pomocy protokolanta.
  Art. 45
 116. Główny Sąd Koleżeński podejmuje uchwały na posiedzeniach plenarnych w sprawach:
  1) interpretacji Statutu PTTK,
  2) orzekania o zgodności uchwał władz PTTK ze Statutem PTTK oraz przepisami prawa,
  3) orzekania, na wniosek zarządu oddziału lub komisji rewizyjnej oddziału, o zgodności
  uchwał władz oddziału PTTK ze Statutem PTTK, statutem oddziału oraz przepisami prawa.
 117. Orzekając o zgodności uchwał ze statutami lub przepisami prawa, Główny Sąd Koleżeński
  bada zarówno treść takich uchwał, jak również kompetencje władz oraz zachowanie
  statutowych wymogów do podjęcia uchwały. Orzeczenie może odnosić się do całej uchwały
  lub do poszczególnych jej postanowień.
 118. Uchwałę stwierdzającą niezgodność uchwały władzy PTTK ze Statutem lub z przepisami
  prawa prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego przekazuje:
  1) władzy PTTK, która podjęła uchwałę,
  2) wnioskodawcy,
  3) Zarządowi Głównemu, a także Głównej Komisji Rewizyjnej, jeżeli uchwała dotyczy
  Zarządu Głównego.
  Art. 46
 119. Główny Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:
  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat,
  4) wykluczenie z PTTK,
  oraz jako kary zasadnicze lub dodatkowe:
  5) pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,
  6) pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK i jego jednostek organizacyjnych.
  16
 120. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5
  lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.
 121. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:
  1) kary określone w ust. 1 pkt. 1) i 2) – po upływie 1 roku,
  2) kara określona w ust. 1 pkt. 3) – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,
  3) kara określona w ust. 1 pkt. 4) – po upływie 10 lat,
  4) kary określone w ust. 1 pkt. 5) i 6) – po upływie 5 lat.
 122. Główny Sąd Koleżeński prowadzi centralny rejestr prawomocnie orzeczonych kar.
 123. Główny Sąd Koleżeński może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.
  Art. 47
 124. W razie uchylenia przez Główny Sąd Koleżeński PTTK orzeczenia wydanego przez sąd
  koleżeński oddziału i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, ocena prawna
  i wskazania co do dalszego postępowania zawarte w sporządzonym uzasadnieniu
  są wiążące dla sądu koleżeńskiego rozpoznającego sprawę.
 125. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko Główny Sąd Koleżeński, lecz również inne sądy
  koleżeńskie PTTK oraz inne władze PTTK, w zakresie w jakim podlega wykonaniu.
  Czynności wykonawcze powinny być podjęte w terminie 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.
  Art. 48
  Prezes Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz upoważnieni przez niego członkowie Sądu mają prawo
  brać udział w posiedzeniach pozostałych władz naczelnych PTTK z głosem doradczym.
  Art. 49
 126. Szczegółowe zasady działania oraz tryb postępowania przed Głównym Sądem Koleżeńskim
  określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.
 127. Przy rozpatrywaniu spraw majątkowych w skład zespołów orzekających mogą być
  powoływani przez prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego arbitrzy nie będący członkami
  Głównego Sądu Koleżeńskiego, posiadający wykształcenie i praktykę prawniczą oraz nie
  związani ze stronami; w takim przypadku zespołowi orzekającemu przewodniczy członek
  Głównego Sądu Koleżeńskiego.
  Rozdział V
  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PTTK
  A. ODDZIAŁY PTTK
  Art. 50
 128. Oddział PTTK tworzy się za zgodą Zarządu Głównego PTTK wyrażoną w formie uchwały.
 129. Uchwała o utworzeniu oddziału lub wydzieleniu się z oddziału istniejącego dotychczas może
  być podjęta przez zebranie co najmniej 50 członków zwyczajnych PTTK.
 130. Uchwała o utworzeniu oddziału powinna określać:
  1) teren działalności oddziału,
  2) siedzibę władz oddziału,
  3) nazwę oddziału, która określać będzie charakter oddziału (regionalny, zakładowy,
  środowiskowy itp.); oddział może również przyjąć imię osoby zasłużonej dla Polski,
  17
  regionu, krajoznawstwa i turystyki, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu lub miejsca
  historycznego,
  4) przyjęte przez oddział cele działania zgodne z celami PTTK.
 131. Zarząd Główny prowadzi rejestr oddziałów.
  Art. 51
 132. Oddział PTTK realizuje cele określone w Statucie PTTK.
 133. Oddział PTTK może przyjąć na zjeździe oddziału własny statut, który nie może być sprzeczny z
  postanowieniami Statutu PTTK
 134. Oddział podlega nadzorowi władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności
  oddziału z zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem powierzonym przez Zarząd
  Główny PTTK oraz dotacjami celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny PTTK.
 135. Oddział PTTK przekazuje do Zarządu Głównego PTTK część składki członkowskiej na
  zasadach uchwalanych przez Zarząd Główny PTTK.
  Art. 52
 136. Najwyższą władzą oddziału jest zjazd oddziału.
 137. Zjazd oddziału może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 138. Władzami oddziału są:
  1) zarząd oddziału,
  2) komisja rewizyjna oddziału,
  3) sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu
  koleżeńskiego oddziału.
  Art. 53
 139. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może być
  skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.
 140. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału wymienionych w art. 52 ust. 3.
 141. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału z działalnością gospodarczą prowadzoną w
  oparciu o majątek oddziału PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów
  z działalnością gospodarczą PTTK.
 142. Uchwały władz oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy
  uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 143. Władze oddziału mogą przyjąć elektroniczną formę podejmowania uchwał określając
  w swoich regulaminach wymogi formalne takiego uzewnętrznienia woli oraz zakres spraw
  podlegających rozpatrzeniu w ten sposób.
 144. Wybory do władz oddziału odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej przez
  Zarząd Główny PTTK.
 145. Delegaci na zjazd oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego
  zwyczajnego zjazdu oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4.
  Art. 54
 146. Zarząd oddziału, komisja rewizyjna oddziału, sąd koleżeński oddziału mają prawo kooptować
  nowych członków na zwolnione w okresie kadencji miejsca. Liczba członków
  dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 147. W razie wyczerpania trybu kooptacji zjazd oddziału przeprowadza wybory uzupełniające,
  dokonując wyboru nowych członków władz na zwolnione miejsca.
  18
  Art. 55
  Do kompetencji zjazdu oddziału należy:
  1) uchwalanie statutu oddziału i dokonywanie jego zmian zgodnie z postanowieniami
  art. 51 ust. 2 oraz określenie celów działania zgodnie z art. 50 ust. 3 pkt. 4),
  2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału i
  sądu koleżeńskiego oddziału, jeśli taki został wybrany,
  3) podejmowanie uchwał o przyjęciu rocznych sprawozdań finansowych jeżeli statut oddziału
  tak stanowi.
  4) udzielanie na wniosek komisji rewizyjnej oddziału bezwzględną większością głosów
  absolutorium poszczególnym członkom zarządu oddziału, pełniącym te funkcje
  w upływającej kadencji; nie udzielenie absolutorium wyłącza kandydowanie do władz w
  najbliższej kadencji,
  5) wybór członków zarządu oddziału, komisji rewizyjnej oddziału, sądu koleżeńskiego
  oddziału oraz delegatów na regionalną konferencję oddziałów,
  6) rozpatrywanie wniosków kół, klubów i członków oddziału,
  7) uchwalanie wniosków na Walny Zjazd PTTK lub regionalną konferencję oddziałów,
  8) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu oddziału,
  9) w przypadku uchwały o rozwiązaniu oddziału, powoływanie komisji likwidacyjnej
  oddziału lub likwidatora oddziału.
  10) podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji zjazdu oddziału.
  Art. 56
 148. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem decydującym:
  1) w przypadku oddziału liczącego nie więcej niż dwa koła lub kluby lub mniej niż
  50 członków zwyczajnych – wszyscy członkowie oddziału,
  2) w przypadku oddziału liczącego co najmniej trzy koła lub kluby lub co najmniej
  50 członków delegaci wybrani na walnych zebraniach kół i klubów według rozdzielnika
  uchwalonego przez zarząd oddziału, zgodnie z kluczem wyborczym określonym w
  ordynacji wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny albo wszyscy członkowie oddziału,
 149. W zjeździe oddziału udział biorą z głosem doradczym członkowie honorowi PTTK,
  przedstawiciele członków wspierających oddziału, przedstawiciele władz naczelnych PTTK,
  członkowie ustępujących władz oddziału, przewodniczący komisji i zespołów zarządu
  oddziału oraz inne osoby zaproszone.
 150. Zjazd Oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu.
  W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz
  porządek obrad.
 151. Zjazd obradujący w drugim terminie jest władny do podejmowania uchwał bez względu na
  liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 152. Zjazd odbywający się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi
  w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
  Art. 57
 153. Zjazd oddziału odbywa się w zależności od potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na cztery lata.
 154. O terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu zarząd oddziału zawiadamia członków lub
  delegatów co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zjazdu, załączając swoje sprawozdanie
  lub wskazując termin i miejsce jego wyłożenia do wglądu.
 155. Zjazd oddziału obraduje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego
  projekt przedstawia zarząd oddziału.
  19
  Art. 58
 156. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału przed upływem kadencji z inicjatywy
  własnej lub na wniosek Zarządu Głównego PTTK, komisji rewizyjnej oddziału, 1/3 członków
  oddziału lub 1/3 kół i klubów oddziału, gdy liczy on łącznie co najmniej trzy koła lub kluby.
 157. Nadzwyczajny zjazd oddziału zwołuje zarząd oddziału w terminie jednego miesiąca od daty
  złożenia żądania.
 158. Nadzwyczajny zjazd oddziału obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.
 159. W nadzwyczajnym zjeździe oddziału biorą udział delegaci wybrani na ostatni zjazd zwyczajny,
  chyba że jednostki wybierające wybiorą nowych delegatów według obowiązującej ordynacji
  wyborczej.
  Art. 59
 160. Zarząd oddziału kieruje oddziałem w okresie pomiędzy zjazdami oddziału i odpowiada za
  swoją działalność przed zjazdem oddziału.
 161. W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd
  oddziału.
 162. Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa lub
  wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 163. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez
  zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.
 164. Organem wewnętrznym zarządu oddziału może być prezydium, w skład którego wchodzą:
  prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Prezydium kieruje działalnością w okresie między
  posiedzeniami zarządu w zakresie ustalonym przez zarząd oddziału, w tym m.in. zwołuje
  i przygotowuje posiedzenia zarządu oraz przygotowuje materiały na te posiedzenia.
 165. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery
  razy w roku.
  Art. 60
 166. Zarząd oddziału:
  1) wykonuje uchwały zjazdu oddziału, Walnego Zjazdu PTTK oraz stwarza warunki dla ich
  wykonania przez jednostki organizacyjne i członków PTTK,
  2) organizuje działalność turystyczną i krajoznawczą określoną w Statucie PTTK
  i statucie oddziału dla członków PTTK i osób niezrzeszonych w PTTK,
  3) reprezentuje oddział,
  4) powołuje i rozwiązuje koła i kluby oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,
  5) zarządza majątkiem oddziału i dysponuje jego funduszami,
  6) uchwala roczny budżet oddziału i przyjmuje sprawozdanie z jego wykonania,
  7) zatwierdza roczne sprawozdania finansowe,
  8) może tworzyć jednostki gospodarcze oddziału,
  9) podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia oddziału do jednostek regionalnych,
  o których mowa w art. 82 Statutu PTTK,
  10)składa sprawozdania ze swojej działalności zjazdowi oddziału i przedstawia Zarządowi
  Głównemu PTTK informacje o swojej działalności,
  11) powołuje i odwołuje kierowników własnych jednostek gospodarczych oraz przedstawicieli
  oddziału w jednostkach gospodarczych prawa handlowego,
  12) ustanawia oddziałowe odznaki turystyczne i krajoznawcze,
  13)może prowadzić szkolenie członków PTTK,
  14) podejmuje inne działania dla realizacji celów statutowych PTTK.
  20
 167. Prezes zarządu oddziału zaznajamia zarząd oddziału z wystąpieniami komisji rewizyjnej
  oddziału i sądu koleżeńskiego oddziału na najbliższym posiedzeniu, ustosunkowując się do nich
  nie później niż na kolejnym posiedzeniu.
  Art. 61
  Szczegółowe kompetencje i zadania, zasady zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy zarządu
  oddziału określa regulamin zarządu oddziału uchwalony przez zarząd oddziału.
  Art. 62
 168. Zarząd oddziału może tworzyć komisje, rady i zespoły stosownie do istniejących potrzeb
  oraz powoływać ich składy.
 169. Funkcje komisji, rady lub zespołu zarząd oddziału może powierzyć odpowiednim kołom lub
  klubom PTTK.
 170. Do zakresu działania komisji, rad i zespołów powołanych przez zarząd oddziału należą
  zagadnienia związane z realizacją celów i zadań oddziału w dziedzinie przez nie
  reprezentowanej, a w szczególności doradztwo dla zarządu oddziału.
 171. Komisje, rady i zespoły działają na podstawie regulaminów uchwalonych przez zarząd
  oddziału.
  Art. 63
 172. Komisja rewizyjna oddziału składa się co najmniej z trzech członków wybranych przez zjazd
  oddziału, zaś w oddziale prowadzącym działalność gospodarczą co najmniej
  z pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.
 173. Komisja rewizyjna oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa,
  wiceprezesa i sekretarza.
 174. Przepisy art. 37 ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
  Art. 64
 175. Komisja rewizyjna oddziału jest organem kontrolującym całokształt działalności oddziału.
 176. Komisja rewizyjna oddziału w szczególności:
  1) kontroluje działalność zarządu oddziału i jego jednostek, z uwzględnieniem działalności
  finansowo-gospodarczej, pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem oddziału,
  uchwałami zjazdu oddziału, Statutu PTTK, Walnego Zjazdu PTTK, a także zasadami
  gospodarności i rzetelności,
  2) określa zasady działania oraz sprawuje nadzór nad komisjami rewizyjnymi kół
  i klubów,
  3) kontroluje działalność finansową i gospodarczą zarządu oddziału opierającą się na majątku
  zarządzanym bezpośrednio przez oddział oraz wniesionym do innych podmiotów
  gospodarczych,
  4) przedstawia zarządowi oddziału informacje o wynikach kontroli oraz uwagi, wnioski
  zalecenia pokontrolne, a w przypadkach szczególnych wnioski personalne,
  5) przedstawia zarządowi oddziału opinię w sprawie rocznego sprawozdania finansowego
  oraz budżetu i jego wykonania,
  6) składa zjazdowi oddziału sprawozdanie z działalności oraz występuje z wnioskiem
  o absolutorium dla poszczególnych członków zarządu oddziału pełniących te funkcje
  w upływającej kadencji.
  21
  Art. 65
 177. Prezes lub upoważniony przez niego członek komisji rewizyjnej oddziału ma prawo brać udział
  w posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.
 178. Komisja rewizyjna oddziału oraz komisje rewizyjne kół i klubów działają według regulaminów
  uchwalonych przez Główną Komisję Rewizyjną PTTK.
  Art. 66
 179. Sąd koleżeński oddziału składa się co najmniej z pięciu członków wybranych przez zjazd
  oddziału.
 180. Sąd koleżeński oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona prezesa, wiceprezesa
  i sekretarza.
  Art. 67
 181. Do kompetencji sądu koleżeńskiego oddziału należy:
  1) orzekanie i nakładanie kar organizacyjnych w stosunku do członków oddziału
  w sprawach wynikających z ich działalności w PTTK, w szczególności dotyczących
  naruszenia Statutu PTTK, nieetycznego postępowania i niegodnego zachowania,
  2) rozpatrywanie w granicach określonych w ust.1 pkt. 1) spraw podlegających właściwości
  sądu koleżeńskiego innego oddziału PTTK, a przekazywanych do rozpatrzenia
  przez prezesa Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK,
  3) rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi oddziału
  na tle ich działalności organizacyjnej, finansowej lub gospodarczej.
 182. Prezes sądu koleżeńskiego oddziału przed wyznaczeniem zespołu orzekającego może
  skierować sprawę do mediacji, bądź przedsięwziąć inne czynności zmierzające do ugodowego
  załatwienia sporu przez osobę wyznaczoną ze składu sądu koleżeńskiego oddziału.
  Art. 68
 183. Sąd koleżeński oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:
  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) zawieszenie w prawach członka PTTK na okres od 1 roku do 3 lat,
  4) wykluczenie z PTTK.
 184. Sąd koleżeński oddziału może orzec o winie, odstępując od wymierzenia kary.
 185. Sąd koleżeński oddziału może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK o:
  1) pozbawienie uprawnień kadry programowej PTTK,
  2) pozbawienie wyróżnień honorowych PTTK.
 186. Osoba wykluczona z PTTK nie może ubiegać się ponownie o członkostwo przed upływem 5 lat
  od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o wykluczeniu.
 187. Kary organizacyjne ulegają zatarciu:
  1) kary określone w ust. 1 pkt. 1) i 2) – po upływie 1 roku,
  2) kara określona w ust. 1 pkt. 3) – 3 lata po upływie okresu zawieszenia,
  3) kara określona w ust. 1 pkt. 4) – po upływie 10 lat,
  4) kary, o których mowa w ust. 3 – po upływie 5 lat.
  22
  Art. 69
 188. Od orzeczenia sądu koleżeńskiego oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu
  Koleżeńskiego PTTK w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia na piśmie.
 189. Sąd koleżeński oddziału prowadzi rejestr prawomocnie orzeczonych kar.
  Art. 70
  Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego oddziału wiążące ze względu na treść rozstrzygnięcia
  inne władze oddziału , jego jednostki organizacyjne lub członków powinno być wykonane w
  terminie 14 dni od doręczenia tego orzeczenia.
  Art. 71
  Sąd koleżeński oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd
  Koleżeński PTTK.
  Art. 72
  Prezes lub upoważniony przez niego członek sądu koleżeńskiego oddziału ma prawo brać udział w
  posiedzeniach zarządu oddziału z głosem doradczym.
  Art. 73
 190. Prezydium Zarządu Głównego PTTK może podjąć uchwałę o rozwiązaniu oddziału
  w przypadku stwierdzenia działań sprzecznych z:
  1) Statutem PTTK,
  2) uchwałami Walnego Zjazdu PTTK,
  3) uchwałami Zarządu Głównego PTTK dotyczących spraw członkowskich,
  4) obowiązkiem powiadomienia Zarządu Głównego PTTK o zamiarze zbycia mienia.
 191. O podjęciu procedury, o której mowa w ust. 1, Prezydium Zarządu Głównego PTTK
  powiadamia Zarząd oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od podjęcia
  decyzji w tej sprawie.
 192. Odwołanie rozpatruje Zarząd Główny PTTK na najbliższym posiedzeniu. O podjętej decyzji
  powiadamia Zarząd oddziału niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
 193. Od uchwały Zarządu Głównego PTTK określonej w ust. 4 przysługuje odwołanie do
  Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 21 dni od zawiadomienia o uchwale. Odwołanie
  winno być doręczone przed upływem tego terminu.
 194. Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego odwołanie nie przysługuje.
  Art. 74
 195. Uchwałę o rozwiązaniu oddziału podejmuje zjazd oddziału większością 2/3 głosów przy
  obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.
 196. W przypadku rozwiązania się oddziału na podstawie uchwały zjazdu oddziału, jego
  likwidatorami są członkowie ostatniego zarządu oddziału lub komisja likwidacyjna powołana
  uchwałą zjazdu oddziału.
 197. Koszty likwidacji oddziału pokrywa się z majątku likwidowanego oddziału.
  23
  B. KOŁA I KLUBY PTTK
  Art. 75
 198. Zarząd oddziału może powoływać koła lub kluby, które są jednostkami organizacyjnymi
  oddziału.
 199. Koła powoływane w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych mogą używać nazwy
  „Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK”. Opiekę nad działalnością tej jednostki
  sprawuje pełnoletni członek PTTK wyznaczony przez zarząd oddziału
  w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub placówki.
  Art. 76
 200. Koło może być powołane uchwałą zarządu oddziału na podstawie pisemnej deklaracji
  minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.
 201. Koła zrzeszają członków zwyczajnych oddziału opłacających w nich składkę członkowską
  PTTK.
 202. Zadaniem koła jest organizacja statutowej działalności turystycznej i krajoznawczej.
  Art. 77
 203. Klub może być powołany uchwałą zarządu oddziału na podstawie pisemnej deklaracji
  minimum 10 członków zwyczajnych oddziału.
 204. Klub może zrzeszać także członków innych oddziałów PTTK.
 205. Zadaniem klubu jest organizowanie i prowadzenia specjalistycznej działalności
  w określonej dziedzinie lub środowisku.
  Art. 78
 206. Najwyższą władzą koła lub klubu jest walne zebranie koła lub klubu.
 207. Władzami koła lub klubu są:
  1) zarząd koła lub klubu,
  2) komisja rewizyjna koła lub klubu, o ile walne zebranie podejmie uchwałę o wyborze
  komisji rewizyjnej koła lub klubu.
 208. Walne zebranie koła lub klubu odbywa się raz na cztery lata, chyba że uchwałą walnego
  zebrania koła lub klubu kadencja władz została skrócona.
 209. Walne zebranie koła lub klubu może być zwołane przy zachowaniu zasady drugiego terminu.
  W zawiadomieniu o zwołaniu zebrania musi być określony pierwszy i drugi termin oraz
  porządek obrad.
 210. Walne Zebranie koła lub klubu obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania
  uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 211. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami
  umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.
  Art. 79
 212. Do kompetencji walnego zebrania koła lub klubu należy:
  1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej,
  2) rozpatrywanie wniosków członków,
  3) udzielanie bezwzględną większością głosów na wniosek komisji rewizyjnej, o ile taka
  została wybrana, koła lub klubu, absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła lub
  24
  klubu, pełniącym te funkcje w upływającej kadencji; Nie uzyskanie absolutorium przez
  członków zarządu koła lub klubu wyłącza ich z kandydowania do władz w najbliższej
  kadencji,
  4) wybór zarządu i komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd oddziału.
 213. Walne zebranie koła lub klubu zwołuje zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i
  porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.
 214. Wybory do władz koła lub klubu odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej uchwalonej
  przez Zarząd Główny PTTK.
  Art. 80
 215. Koła i kluby utrzymują się ze składek członkowskich.
 216. Koła i kluby mogą ustanawiać i pobierać, niezależnie od składki członkowskiej PTTK,
  dodatkowe składki przeznaczone w całości na działalność koła lub klubu uchwalone przez
  zebrania członków tych jednostek. Członkowie klubów z innych oddziałów PTTK opłacają w
  tych klubach tylko składkę klubową.
 217. Koła i kluby mogą otrzymywać dotacje i darowizny za pośrednictwem zarządu oddziału, który
  odpowiada za prowadzenie właściwej dokumentacji.
 218. Koło lub klub może prowadzić działalność gospodarczą dla pozyskania środków na swoją
  działalność programową za zgodą zarządu oddziału i na zasadach określonych przez zarząd
  oddziału w ramach obowiązujących przepisów prawa oraz obowiązujących w oddziale
  przepisów.
 219. Za działalność gospodarczą koła lub klubu odpowiada zarząd oddziału.
  Art. 81
 220. Szczegółowe kompetencje i zadania kół i klubów, w tym zasady zwoływania posiedzeń oraz
  tryb pracy ich zarządów określają regulaminy kół i klubów, uchwalone przez zarząd oddziału.
 221. Komisje rewizyjne kół lub klubów działają według regulaminów uchwalonych przez komisję
  rewizyjną oddziału.
 222. Do kół i klubów mają zastosowanie odpowiednio art. 53 – 54, 59 – 60, 63 – 65, 73 – 74
  niniejszego statutu.
  C. JEDNOSTKI REGIONALNE PTTK
  Art. 82
 223. Oddziały mogą tworzyć jednostki regionalne z osobowością prawną lub bez osobowości
  prawnej.
 224. Do zadań jednostek regionalnych, tworzonych przez oddziały, mających swoją siedzibę na
  terenie tego samego województwa należą w szczególności:
  1) reprezentacja PTTK wobec wojewódzkich władz rządowych i samorządowych, urzędów,
  instytucji i organizacji w granicach udzielonych pełnomocnictw,
  2) inspirowanie, inicjowanie i wspomaganie działalności programowej i gospodarczej
  oddziałów oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć,
  3) integracja i koordynacja działalności oddziałów,
  4) udzielenie pomocy oddziałom w realizacji ich zadań statutowych,
  5) podejmowanie innych zadań zleconych przez Zarząd Główny lub oddziały.
 225. Szczegółowy zakres i tryb działania jednostek, o których mowa w ust. 1 określają ich
  regulaminy ustalone przez jednostki i zatwierdzone przez Zarząd Główny.
  25
 226. Uchwały jednostek regionalnych nie mogą naruszać osobowości prawnej oddziałów.
  Art. 83
 227. Jednostki regionalne obowiązuje Statut PTTK oraz uchwały władz naczelnych PTTK.
 228. Jednostka regionalna składa Zarządowi Głównemu sprawozdanie roczne ze swej działalności
  oraz podlega kontroli władz naczelnych PTTK w zakresie zgodności działalności z:
  1) obowiązującymi przepisami prawa, Statutem PTTK i regulaminem jednostki regionalnej,
  2) uchwałami władz naczelnych PTTK oraz władz jednostki regionalnej,
  3) zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym oraz dotacjami
  celowymi przyznanymi przez Zarząd Główny.
  Art. 84
 229. Jednostki regionalne mogą posiadać osobowość prawną, którą nabywają z dniem
  uprawomocnienia się postanowienia właściwego sądu rejestrowego.
 230. Zarząd Główny wyraża zgodę na utworzenie jednostki regionalnej z osobowością prawną i
  powołuje jednostkę regionalną bez osobowości prawnej. Do uchwały powinien być dołączony
  regulamin działania jednostki regionalnej zgodnie z art.82 ust. 3 Statutu.
 231. Do utworzenia jednostki regionalnej wymagane są uchwały zarządów oddziałów powołujących
  tę jednostkę.
 232. Uchwała Zarządu Głównego o wyrażeniu zgody na utworzenie jednostki regionalnej,
  posiadającej osobowość prawną, powinna określać:
  1) zasięg terytorialny (województwo),
  2) nazwę; jednostka regionalna może przyjąć również imię osoby zasłużonej dla Polski,
  regionu, krajoznawstwa i turystyki, nazwę związaną z upamiętnieniem faktu
  lub miejsca historycznego,
  3) tryb wyboru władz, kadencję władz.
  Art. 85
 233. Najwyższą władzą jednostki regionalnej posiadającej osobowość prawną jest Zgromadzenie
  Przedstawicieli Oddziałów PTTK.
 234. Władzami jednostki regionalnej z osobowością prawną są:
  1) zarząd jednostki regionalnej,
  2) komisja rewizyjna jednostki regionalnej.
 235. Do kompetencji Zgromadzenia Przedstawicieli Oddziałów PTTK należy w szczególności:
  1) wybór członków władz jednostki regionalnej,
  2) uchwalanie regulaminu jednostki regionalnej i dokonywanie jego zmian,
  3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz jednostki regionalnej,
  4) podejmowanie uchwał w sprawie głównych kierunków działania.
 236. W okresie między Zgromadzeniami Przedstawicieli Oddziałów PTTK pracami jednostki
  regionalnej PTTK kieruje zarząd jednostki regionalnej.
 237. Do jednostek regionalnych z osobowością prawną oraz ich działania mają zastosowanie
  odpowiednio art. 37 ust. 1, 2 i 3, art. 73 – 74 niniejszego Statutu.
  26
  Rozdział VI
  MAJĄTEK PTTK
  Art. 86
 238. Majątek PTTK powstaje z:
  1) wpisowego i składek członkowskich,
  2) dochodów z własnej działalności,
  3) dochodów z mienia nieruchomego i ruchomego,
  4) ofiarności publicznej,
  5) darowizn, spadków i zapisów,
  6) innych źródeł.
 239. Przedmiotem praw majątkowych PTTK są w szczególności: nieruchomości, ruchomości, dobra
  niematerialne oraz środki pieniężne.
  Art. 87
 240. Mieniem PTTK jest własność i inne prawa majątkowe przysługujące PTTK. Zarząd Główny
  PTTK, jeżeli Statut inaczej nie stanowi, w stosunkach cywilnoprawnych wykonuje prawa i
  obowiązki wobec mienia PTTK, w stosunku do którego własność lub inne prawa majątkowe
  nie przysługują oddziałom PTTK lub jednostkom regionalnym z osobowością prawną.
 241. W przypadku rozwiązania oddziału jego mienie po zakończeniu likwidacji staje się mieniem
  PTTK, w stosunku do którego, w zakresie czynności cywilnoprawnych, Zarząd Główny PTTK
  wykonuje prawa i obowiązki.
 242. W odniesieniu do jednostek regionalnych przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 243. Koła i kluby zarządzają i korzystają z mienia oddziału w zakresie i na zasadach ustalonych w
  regulaminie koła lub klubu.
  Art. 88
 244. Zbycie mienia nieruchomego będącego własnością oddziału lub jednostki regionalnej
  z osobowością prawną albo pozostającego w użytkowaniu wieczystym wymaga
  powiadomienia Zarządu Głównego, któremu lub osobie prawnej przez niego wskazanej,
  przysługuje prawo pierwokupu. Termin do złożenia oświadczenia o wykorzystaniu tego prawa
  wynosi 90 dni od dnia powiadomienia Zarządu Głównego.
 245. Obciążanie majątku nieruchomego PTTK wymaga zgody Zarządu Głównego PTTK.
 246. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, a w szczególności kredytów i pożyczek
  w kwocie przekraczającej 10% wartości aktywów danej jednostki wymaga uchwały Zarządu tej
  jednostki PTTK podjętej bezwzględną większością głosów.
  Art. 89
  Zabronione jest:
  1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
  członków PTTK, członków władz lub pracowników PTTK oraz osób, z którymi
  członkowie władz lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
  pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do drugiego stopnia albo są
  związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
  27
  2) przekazywanie majątku PTTK na rzecz członków, członków władz lub pracowników
  PTTK oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
  szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników PTTK
  oraz ich osób bliskich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
  PTTK,
  4) zakupywanie na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których
  uczestniczą członkowie PTTK, członkowie władz lub pracownicy PTTK oraz ich osoby
  bliskie.
  Art. 90
 247. PTTK nie odpowiada za zobowiązania oddziałów i jednostek regionalnych, a oddziały i
  jednostki regionalne nie odpowiadają za zobowiązania PTTK, chyba że co innego wynika z
  dokonanych czynności prawnych.
 248. Jednostki regionalne nie odpowiadają za zobowiązania oddziałów, a oddziały nie odpowiadają
  za zobowiązania jednostek regionalnych, chyba że co innego wynika z dokonanych
  czynności prawnych.
  Art. 91
 249. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków PTTK oraz dla udzielania
  pełnomocnictw, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób spośród grona
  obejmującego: prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego, skarbnika lub innych,
  umocowanych przez zarząd jego członków.
 250. W odniesieniu do oddziałów i jednostek regionalnych przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
  Rozdział VII
  ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE PTTK
  Art. 92
  Zmiany Statutu uchwala Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
  uprawnionych do głosowania.
  Art. 93
  Uchwałę w sprawie rozwiązania PTTK podejmuje Walny Zjazd PTTK większością 3/4 głosów
  przy obecności co najmniej 3/4 uprawnionych do głosowania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close