PTTK oddział Wałbrzych

Kalendarium Oddziału Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego w Wałbrzychu
od roku 1951 do roku 2013

 • 1951 – W lutym powołano Oddział PTTK w Wałbrzychu, składający się
  w dawnych działaczy PTT i PTK. Liczył 121 członków.
  Prezesem został kol. Stanisław Borkowski.
  Oddział stawiał sobie za cel – organizację turystyki,
  popularyzację walorów krajoznawczych regionu, organizację
  kół i klubów (zakłady pracy, szkoły) szkolenie nowych kadr,
  administrowanie przejętym majątkiem Towarzystwa.
  1952 – Drugim Prezesem wybrany został Wiktor Pawlicki.W tym też czasie powołano Podkomisję Turystyki Górskiej
  i Narciarskiej, która w latach 51/52 organizowała wiele imprez
  górskich i narciarskich (zdobyto 100 odznak Górskiej Odznaki
  Narciarskiej).
  1953 – Powołano nowy Zarząd Oddziału PTTK na czele z Prezesem
  Henrykiem Jamrozem, którym kierował do 23.08.1954 r.
 • W tym okresie zakładano Koła PTTK, powstała Sekcja
  Wysokogórska, zaś członkowie Podkomisji Górskiej
  przemianowanej na Komisję Górską byli organizatorami
  I Ogólnopolskiego Rajdu Turystycznego 17-20.09, a w lutym
  II Ogólnopolskiego Rajdu Narciarskiego, w którym uczestniczyło
  500 narciarzy.
 • W okresie letnim niektórzy przodownicy GOT i GON
  podejmowali się prowadzenia wycieczek krajoznawczych
  organizowanych przez Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK.
  -Na koniec grudnia Oddział liczył już 403 członków.
  1954 – Oddział PTTK w Wałbrzychu otrzymał w dzierżawę budynek
  przy ul. Lewartowskiego nr 26, który przeznaczył na siedzibę
  Biura Oddziału, BORT-u i sale szkoleniowe. Ze względu na zły
  stan budynku, aktyw PTTK(przepracowano społecznie ponad
  2000 godzin) przy wydatnej pomocy Dolnośląskiego
  Zjednoczenia Przemysłu Węglowego i wałbrzyskich kopalo
  wyremontowano obiekt w którym można było rozpocząd
  normalną pracę.
 • W związku z ustąpieniem Prezesa i niektórych członków Zarządu
  z zajmowanej funkcji Prezesem wybrano kol. Bronisława
  Taszyckiego, który po 5-ciu miesiącach także ustąpił ze stanowiska.
  1955 – Nowym Prezesem został kol. Alfons Drabent, ponadto w skład
  Zarządu weszli, członkowie naszego Oddziału kol. Andrzej
  Pankowski i Wacław Sadowski.
 • Oddział uruchomił z Zagórzu Śląskim – Ośrodek Wypoczynku
  Świątecznego nad jeziorem Bystrzyckim, który cieszył się dużą
  popularnością wśród mieszkaoców Dolnego Śląska
  (w posiadaniu miał ponad 20 łodzi i 2 motorówki).
  1956 – Nastąpiło otwarcie Klubu Turysty PTTK, w którym odbywały się
  odczyty i kursy szkoleniowe dla aktywu.
 • W tym roku było już zarejestrowanych 36 Kół PTTK (szkolnych
  i zakładowych) w Wałbrzychu, Boguszowie Gorcach, Szczawnie
  Zdroju, Nowej Rudzie, Woliborzu, Kamiennej Górze.
  1957 – Oddział zanotował poważny niedobór finansowy w wysokości 102 tyś.
  zł, spowodowany złą pracą i niewłaściwymi decyzjami BORT-u,
  a także na skutek trudności organizacyjnych, bowiem niektórzy
  działacze oraz członkowie Zarządu zaniechali wykonywania obowiązków
  statutowych.
 • W tym okresie powstała Komisja Fotograficzna, Klub Żeglarski
  z Sekcją Kajakową przy KWK „Victoria” w Wałbrzychu.
  1958 – Powołano nowy Zarząd na czele ze Stanisławem Węglowskim,
  który przez 19 lat (do 1977 r.) pełnił funkcję Prezesa.
  Wyprowadził Oddział nie tylko z kryzysu finansowego, ale
  położył podwaliny pod dalszy rozwój naszej placówki, skupiając
  wokół siebie wypróbowanych, ofiarnych działaczy turystycznych,
  którzy w znacznym stopniu przyczynili się do sukcesów towarzystwa.
  1959 – Powstała Komisja Młodzieżowa, Komisja Krajoznawcza,
  Ochrony Zabytków i Przyrody. Przewodniczącym został kol. Wacław
  Sadowski a członkami wybitni publicyści, autorzy wielu publikacji
  o dziejach i zabytkach Wałbrzycha i Ziemi Wałbrzyskiej dr Alfons
  Szyperski i Tadeusz Gretschel.
 • W maju ukazał się w sprzedaży pierwszy polski plan miasta
  Wałbrzycha wykonany przez Zbigniewa Milewskiego wydany
  przez Oddział nakładem Wydawnictwa „Sport i Turystyka”.
 • Oddział prowadził wypożyczalnię sprzętu turystycznego.
  1960 – Na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Oddział PTTK otrzymał
  osobowośd prawną.
 • Powstało Koło Przewodników Sudeckich, której przewodniczył
  kol. Andrzej Pankowski (Koło liczyło 13 przewodników).
  1961 – 1 kwietnia powołano Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej na
  czele z kol. Andrzejem Madejem.
 • Przy Oddziale funkcjonuje Wałbrzyska Grupa Operacyjna
  Sudeckiego Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
  1962 – W następstwie likwidacji Zakładu Eksploatacji Obiektów
  Turystycznych w Szczawnie Zdroju, za zgodą ZG PTTK Oddział
  przejął w użytkowanie następujące obiekty: DW „Harcówka”
  w Wałbrzychu, Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, schroniska –
  „Andrzejówka” w Rybnicy Leśnej, „Zygmuntówka” na Przełęczy
  Jugowskiej, na Chełmcu, Ślęży i w Sobótce. Posiadaliśmy już Stanicę
  Wodną nad Jeziorem Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim, stację
  turystyczną w Krzeszowie, Klub Turysty (gastronomia) i Wytwórnię
  Wód Gazowych. Utworzono Biuro Usług Turystycznych zarządzające
  w/w obiektami do kooca 1964 roku.
 • Oddział Wałbrzyski PTTK przygotował powołanie Oddziału
  PTTK w Kamiennej Górze – 29 kwietnia. Do tej pory turyści
  z Kamiennej Góry należeli do O/Wałbrzyskiego.
  1963 – Na frontonie budynku Oddziału PTTK umieszczona została mapa
  turystyczna regionu o wymiarach 3 m x 4 m. (usunięta została w
  1990 r. przez nowego właściciela obiektu po krzywdzącym
  Oddział przetargu lokalu ogłoszonego przez ówczesny Urząd
  Miasta Wałbrzycha).
 • 26 listopada Oddział opracował i przedstawił Prezydium
  Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej „Plan rozwoju
  turystycznego ziemi wałbrzyskiej”.
  1965 – Dzięki staraniom i zabiegom prezesa Oddziału i społecznego opiekuna
  zabytków kol. Andrzeja Pankowskiego 16 maja otwarto na Zamku
  Grodno w Zagórzu Śląskim – Muzeum Regionalne PTTK. Jego
  kustoszami, kierownikami i opiekunami byli kolejno: Jerzy
  Staokowski, Stefan Nabrdalik, Andrzej Pietraszek, Anna Pohribniak,
  Jan Sakwerda, Leszek Brągiel, Roman Pohribniak, Elżbieta Faberska,
  Artur Neuberg i Bartłomiej Ranowicz.
  1968 – 6 listopada powstał w Boguszowie Gorcach Klub „Walooczyka”.
  1969 – Oddział PTTK w Wałbrzychu prowadził stację turystyczną w
  Krzeszowie obsługiwaną przez tamtejsze Siostry Benedyktynki.
 • Komisja Turystyki Pieszej PTTK i ZHP zorganizowali Rajd
  Ułaoski (maj), w którym wzięła udział rekordowa liczba
  uczestników (ponad 1000 osób).
 • Klub „Walooczyka” zorganizował I Rajd Walooczyków – który stał się
  imprezą cykliczną przez kilkanaście następnych lat.
 • 22 lipca Oddział został uhonorowany przez Zarząd Główny
  PTTK, za zasługi w rozwoju ruchu turystycznego – Złotą
  Odznaką PTTK.
 • Komisja Krajoznawcza pod przewodnictwem kol. Kazimierza
  Koncura zorganizowała Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy,
  w którym uczestniczyło 145 osób z 19 województw.
 • Oddziałowa Komisja Piesza otrzymała proporzec za zajęcie I
  miejsca na Dolnym Śląsku, a trzeciego miejsca w kraju za pracę
  i organizację imprez turystycznych.
  1972 – Przewodnicy obsłużyli, na zlecenie BORT-u i innych instytucji
  1600 wycieczek pieszych, autokarowych krajowych i zagranicznych.
 • Przy Oddziale działały następujące Komisje: Turystyki Górskiej,
  Turystyki Pieszej, Narciarska, Kolarska, Kół Zakładowych,
  Opieki nad Zabytkami, Ochrony Przyrody, Krajoznawcza
  Młodzieżowa, ponadto Klub „Nietoperza”.
 • Zainaugurowano imprezę pn. „W niedzielę nie ma nas w domu”,
  która, z małymi przerwami organizowana jest do dnia dzisiejszego.
  -10 listopada nastąpiło połączenie Kół Przewodników Sudeckich
  i Przewodników Terenowych w jedno Koło Przewodników
  Sudeckich i Terenowych. Koło liczyło 32 przewodników
  (w tym 8 instruktorów przewodnictwa górskiego).
  1974 – 31 marca odbył się XIII Walny Zjazd Delegatów PTTK.
  Prezesem został ponownie wybrany Kol. Stanisław Węglowski.
  Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Stanisław Ządek,
  a Sądu Koleżeoskiego Zenon Karaś.
 • 1 stycznia przy O/PTTK Wałbrzych powołano Służbę Kultury Szlaku.
  1975 – Oddz. Komisja Opieki nad Zabytkami była współorganizatorem
  imprezy pod nazwą „Zamek Piastowski na Szlaku” (od Grodźca
  do Grodna) z zakooczeniem na Zamku Grodno w Zagórzu
  Śląskim pod patronatem Woj. Konserwatora Zabytków, redakcji
  „Wiadomości”, Biura Dokumentacji i Studiów Wrocław, której
  celem było uporządkowanie otoczenia i ruin tych zamków,
  uczestnikami byli członkowie Komisji Opieki nad Zabytkami z całego
  Dolnego Śląska.
  I miejsce indywidualnie jak i zespołowo zajął Wałbrzych.
 • Biblioteka Krajoznawcza Oddziału PTTK w Wałbrzychu obchodziła
  jubileusz 30-lecia. W Bibliotece Krajoznawczej zgromadzono 1555
  woluminów oraz 210 map turystycznych.
  1976 – 23. marca z okazji XXV-lecia odbyła się uroczysta akademia
  podsumowująca dorobek naszego Towarzystwa na Ziemi Wałbrzyskiej.
 • Po zmianach administracyjnych w 1975 r. powstał Zarząd
  Wojewódzki PTTK z siedzibą w Wałbrzychu.
 • W grudniu na XIV Walnym Zjeździe Delegatów po 19 latach
  prezesury w Oddziale kol. Stanisław Węglowski wybrany został
  na Wiceprezesa nowo powołanego Zarządu Wojewódzkiego
  PTTK w Wałbrzychu.
 • Prezesem Oddziału został mgr inż. Andrzej Gołębiowski
  (po kilku miesiącach przeszedł do ZW PTTK Wałbrzych), po nim
  prezesurę Oddziału objął inż. Leszek Kloch.
 • Zmarł dr Jerzy Cholewicki (1892-1976) długoletni sekretarz Oddziału
  (1958-1976), znakarz, pasjonat koni, a przede wszystkim gór.
  1978 – 29 stycznia odbył się I Bieg Gwarków, którego byliśmy
  współorganizatorem.
 • Powstał Klub Turystyki Konnej ”Podkowa”.
 • Decyzją ZW PTTK Oddział swym zasięgiem objął: Wałbrzych,
  Szczawno Zdrój, Boguszów-Gorce, Jedlinę Zdrój, Mieroszów,
  Czarny Bór, Walim i Stare Bogaczowice ponadto niektóre Koła
  w Świebodzicach i Jaworzynie Śląskiej.
  1979 – 21 kwietnia Komisja Turystyki Górskiej obchodziła 25-lecie
  działalności.
  1980 – Oddział zrzeszał 2650 członków, w 24 kołach zakładowych,
  3 klubach, i 34 kołach SKKT PTTK, kadra liczyła 174 działaczy
  z uprawnieniami.
  1981 – 18 stycznia odbył się XV Walny Zjazd Delegatów. Nowym
  Prezesem został kol. Mirosław Idzior. Wiceprezesami: Zygmunt
  Jodłowski, Bartłomiej Ranowicz, Teodor Szubert. Sekretarzem –
  Zofia Sikora, Skarbnikiem – Maria Kasprzak. Przewodniczącym
  Komisji Rewizyjnej – Danuta Prytko.
 • Odbyły się liczne uroczystości związane z 30-leciem Oddziału.
  24 września władze miasta Wałbrzycha nadały Oddziałowi
  PTTK tytuł „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha” .
 • 26 września na budynku schroniska „Andrzejówka” umieszczona
  została tablica pamiątkowa poświęcona długoletniemu działaczowi,
  sekretarzowi Oddziału doktorowi Jerzem Cholewickiemu.
 • jedna z ulic Wałbrzycha (Piaskowa Góra) na wniosek Oddziału
  otrzymała imię dra Mieczysława Orłowicza.
 • 27 września na Chełmcu i na Wielkiej Sowie z okazji 100 rocznicy
  urodzin nestora turystyki polskiej, jednego z najznamienitszych
  znawców Sudetów dra Mieczysława Orłowicza zostały odsłonięte
  pamiątkowe tablice.
  1983 – Nasi znakarze zdobyli dwukrotnie I miejsce we współzawodnictwie
  znakowania szlaków turystycznych na Dolnym Śląsku. Kadra Oddziału
  liczyła17 znakarzy.
 • Podczas Wojewódzkiego Sejmiku Kół Zakładowych PTTK 3 Koła
  Oddziału, zajęły trzy pierwsze miejsca we współzawodnictwie Kół
  Zakładowych.
  1984 – Oddział podjął decyzję o przeprowadzeniu w ciągu najbliższych
  lat remontu Zamku Grodno. Głównym inicjatorem tego
  przedsięwzięcia był kol. Tadeusz Kalicki społeczny opiekun
  zabytków. W pierwszym roku wydatkowano około 10,5 mln.zł.
  1985 – 24 lutego odbył się XVI Walny Zjazd Oddziału PTTK. Funkcję
  Prezesa ponownie objął kol. Mirosław Idzior. Wiceprezesami
  zostali: Tadeusz Kalicki, Witold Chraplak, Bogdana Rzekiecka.
  Sekretarzem – Zofia Sikora, Skarbnikiem Maria Kasprzak.
  Czł. Zarządu Maria Urbanowicz.
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Danuta Prytko
 • Oddział liczył 2.531 członków, 17 kół zakładowych, 40 SKKT
  PTTK, 6 klubów.
 • 22 czerwca odbyły się uroczystości związane z 20-leciem
  utworzenia Muzeum Regionalnego PTTK Zamek Grodno w
  Zagórzu Śląskim.
 • Długoletni Prezes Oddziału kol. Stanisław Węglowski otrzymał
  Tytuł „Honorowego Członka PTTK”.
 • W maju po trwającym 3 lata remoncie oddano do użytku Klub
  Turysty przy ul Lewartowskiego.
 • Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy zorganizował wyprawę
  „Himalaje 85” w której uczestniczyło 14 członków.
  1986 – Oddział PTTK obchodził jubileusz 35-lecie. Ufundowany
  i wręczony został Oddziałowi sztandar.
 • 27 września oddano do użytku nowo wybudowaną „Bacówkę
  pod Trójgarbem” z 28 miejscami noclegowymi. Obiektem
  zawiadywał OZGT w Szczawnie Zdroju.
  1987 – Zmarł kol. Wacław Sadowski (1910-1988) Nauczyciel, Dyrektor
  Szkoły Górniczej. Członek i wiceprezes Zarządu Oddziału
  w latach 1955-1984. Przewodniczący Komisji Ochrony Przyrody
  i Opieki nad Zabytkami, Komisji Krajoznawczej. Przewodnik,
  Instruktor Krajoznawstwa Polski. Korespondent Agencji
  Turystycznej TAP.
  1988 – Z inicjatywy znanego działacza kol. Jana Fajfera zorganizowany
  został „Marsz na 100 km”.
 • 12-13. marca odbył się w Sobótce Sejmik Kół Zakładowych.
 • Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy był organizatorem
  wyprawy w Alpy Salzburskie, gdzie odkryli i przeprowadzili
  eksplorację jaskini do 559 m. głębokości. Odbyli także wyprawę
  do Grecji – trzecia studnia świata – Provatine. Wyprawy częściowo
  finansowane są ze środków wypracowanych przez Zakład Robot
  Wysokościowych.
 • Zespół ds. Szkoleo zorganizował 12 kursów i szkoleo dzięki
  czemu kadra zwiększyła się o ponad 200 osób.
 • MBORT PTTK przy Oddziale posiadał 5 sklepów „Pamiątki- Upominki”, 1
  punkt „Lody-Tosty”, kawiarnię. Stacje Turystyczne w Rzeczce, Radkowie,
  Wambierzycach, Szczawnie Zdroju i na Zamku Grodno” w Zagórzu
  Śląskim. Na łączną ilośd -268 miejsc noclegowych.
 • Zlikwidowano, ze względu na niską rentownośd Ekspozytury BORT-u
  w Świdnicy, Nowej Rudzie. W Bielawie przekazano tamtejszemu
  Oddziałowi.
 • Zakupiono autokar marki Autosan.
 • Zmarł Alfons Szyperski (1905-1987) Członek Komisji Krajoznawczej,
  Ochrony Zabytków i Przyrody O/PTTK. Autor wielu publikacji m.in.
  „Dyliżansem do Szczawna”, „Zamek Książ”. Odkrywca i tropiciel śladów
  polskości na Dolnym Śląsku.
  Kadencja 1989 – 1992
  1989 – 2 kwietnia na XVII Zjeździe Delegatów Prezesem został kol. Marek
  Kosioski. Wiceprezesami: Jan Fajfer, Jan Pisarski, Marta Przygoda.
  Sekretarzem ponowie wybrano Zofie Sikorę. Komisji Rewizyjnej
  przewodniczył Henryk Chojnacki.
 • Walny Zjazd przyznał tytuł „Honorowego Członka Oddziału PTTK
  w Wałbrzychu następującym działaczom: Stanisławowi
  Węglowskiemu, Zygmuntowi Jodłowskiemu, Andrzejowi
  Pankowskiemu, Kazimierzowi Koncurowi, Stanisławowi Ządkowi,
  Tadeuszowi Kalickiemu, Henrykowi Boratyoskiemu i Edmundowi
  Joocy.
 • Zarząd zainwestował w Sudecką Fundację Krajoznawczą kwotę
  75 mln zł., niestety „dzięki” złemu zarządzaniu poniesiono stratę
  tych pieniędzy. Oddział liczył 2.786 członków oraz 52 koła i kluby.
 • Oddział wydał monografię autorstwa Kazimierza Koncura „Na
  Początku był Oddział Dolnośląskiego Związku Popierania
  Turystyki” – Fakty i wydarzenia z działalności turystyczno –
  krajoznawczej w Wałbrzychu w latach 1947-1987
 • Zmarł Kol. Kazimierz Koncur (1914-1989) wieloletni przewodniczący
  Komisji Krajoznawczej Oddziału. Instruktor Krajoznawstwa Polski.
  W Oddziale był od 1951 r.
 • Zmarł Kol. Stanisław Węglowski (1913-1989) długoletni
  Zasłużony Prezes ZO PTTK w Wałbrzychu, Honorowy Członek
  PTTK. Dzięki jego determinacji utworzono na Zamku Grodno –
  Muzeum Regionalne PTTK.
  1990 – Zarząd Oddziału decyzją Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu został
  pozbawiony Klubu Turysty (po 37 latach). Mimo, że w przetargu
  podaliśmy większą stawkę od pozostałych oferentów lokal przejęła
  prywatna osoba. Zmuszeni zostaliśmy do zdjęcia z lokalu mapy Gór
  Wałbrzyskich.
 • Komisja Opieki nad Zabytkami i Ochrony Przyrody pod
  przewodnictwem Zdzisława Mikosia przeprowadziła szereg prac
  związanych z zagospodarowaniem ruin Zamku „Cisy”
  (wykonano drewniane mostki, ławy, stoły turystyczne, zadbano
  o roślinnośd).
 • Zmarł Kol. Zygmunt Jodłowski (1921-1990) nestor wałbrzyskiej
  turystyki. Założyciel Oddziału PTTK w 1951 r. Zajmował się
  ochroną przyrody, opieka nad zabytkami. Był wiceprezesem
  O/PTTK w Wałbrzychu. Honorowy Członek PTTK.
 • Kontynuowanie prac zabezpieczająco-konserwatorskich na Zamku
  Grodno w Zagórzu Śląskim. Kontynuowanie budowy rurociągów
  doprowadzających wodę i gaz do zamku. Na remonty i inwestycje
  wydatkowano kwotę 436 mln.zł. Tak olbrzymi zakres prac możliwy był
  dzięki Tadeuszowi Kalickiemu.
  1991 – Na Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału PTTK Wałbrzych, zwołanego
  celem zatwierdzenia nowego Statutu PTTK zwolniono z funkcji Prezesa
  kol. Marka Kosioskiego i na jego miejsce wybrano w dn. 17 marca
  kol. Jana Fajfera, który urzędował do 13.12.1992 r.
  Kadencja 1992-1996
  1992 – 13 grudnia na XVIII Zjeździe Delegatów O/PTTK Wałbrzych
  nowym Prezesem wybrano kol. Stanisława Krygiełkę. Wiceprezesi:
  Jan Fajfer, Janusz Procioski, Marta Przygoda.
  Sekretarz Zofia Sikora, Skarbnik Anna Sawicka.
  Członkowie Zarządu: Henryk Chojnacki, Mirosław Frydrych,
  Małgorzata Grędzioska, Stanisław Junak, Janusz Jasioski,
  Adam Lichota (powołany do wojska), Zdzisław Mikoś, Jan Pisarski,
  Mirosław Richter. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Andrzej
  Nowicki. Przewodniczący Sądu Koleżeoskiego – Henryk Boratyoski
 • Oddział zrzeszał 609 członków w 11 kołach zakładowych oraz
  17 kołach młodzieżowych. Tak duży spadek członków i podstawowych
  jednostek organizacyjnych spowodowany został zmianami jakie
  odbywały się w naszym kraju oraz likwidacją ognisk pracy pozaszkolnej
  w szkołach.
  1993 – Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego Oddziału PTTK w Wałbrzychu
  zostało członkiem Dolnośląskiej Izby Turystyki.
 • Zmarła Kol. Anna Pohribniak pracownik BORT PTTK, długoletni
  kierownik Stacji Turystycznej na Zamku Grodno i Schroniska
  „Andrzejówka” w Rybnicy Leśnej. Przewodnik.
  1994 – 18-20 listopada w Schronisku „Andrzejówka” w Rybnicy Leśnej
  odbyła się Ogólnopolska Narada Znakarzy.
 • Powstał Wałbrzyski Klub Weteranów Turystyki, który zrzeszał
  głównie emerytów i rencistów. Kontynuował imprezy
  „W niedzielę nie ma nas w domu”.
 • Zofia Sikora – Sekretarz Oddziału powołana została na członka
  Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie
  Wałbrzyskim (1994-1996).
  1996 – Koło Zakładowe przy Zakładzie Energetycznym w Wałbrzychu
  było organizatorem Ogólnopolskiego Rajdu Energetyków, koło
  z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego – Ogólnopolskiego
  Rajdu Statystyków, a koło ze Związku Niewidomych –
  Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Inwalidów Niewidomych.
 • Wyznakowano oraz zagospodarowano szlak graniczny Goliosk-
  Tłumaczów (ustawiono 7 wiat turystycznych ze stołami i ławami).
 • Kolejne środki w kwocie 24.500zł (po denominacji) przeznaczono
  na renowację Zamku Grodno.
 • Oddział przekazał organizowaną od 8-miu lat imprezę pn:
  „Długodystansowy Marsz Górski na 100 km” na wniosek
  Burmistrza Boguszowa-Gorc Pana Mariana Nogasia.
 • 18-20 listopada w schronisku „Andrzejówka” w Rybnicy Leśnej
  odbyła się Ogólnopolska Narada Znakarzy.
 • Kol. Marta Przygoda – wiceprezes Oddziału, przewodnicząca
  Komisji Młodzieżowej została członkiem Komisji Młodzieżowej
  Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.
 • Kol. Jan Pisarski (wiceprezes Oddziału)został przewodniczącym
  Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju oraz członkiem
  Dolnośląskiego Towarzystwa Oświatowego
 • Kol. Zofia Sikora (Sekretarz) została wybrana Zastępcą
  Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Sejmiku
  Samorządowego Województwa Wałbrzyskiego.
  Kadencja 1997-2001
  1997 – XIX Walny Zjazd Delegatów Oddziału powierzył funkcję
  Prezesa Oddziału kol. Zofii Sikorze od 1980 r. dotychczasowemu
  Sekretarzowi Oddziału.
 • 28-29 czerwca byliśmy organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji
  Muzeów i Izb Regionalnych na Zamku Książ w Wałbrzychu.
  1998 – 19-20 września O/PTTK zorganizował imprezy w ramach
  obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.
  1999 – Na półmetku kadencji Zarząd Oddziału zgodnie z Uchwałą XIX
  Walnego Zjazdu odbył zjazd sprawozdawczy podsumowujący
  jego działalnośd w latach 1997-98. Na koniec 1999 r. oddział
  zrzeszał ok. 500 członków w 20 kołach i klubach.
  Kadra programowa liczyła 186 osób.
 • 8-10 listopada na Zamku Książ w Wałbrzychu Oddział współorganizował
  z ZG PTTK „Ogólnopolski Zjazd Społecznych Opiekunów Zabytków
  i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.
 • Zarząd Oddziału podjął uchwałę o wykupieniu lokalu przy
  ul. Konopnickiej 19 w którym mieści się biuro Oddziału,
  Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, Regionalna Pracownia
  Krajoznawcza wraz z biblioteką.
 • 19.05. na wniosek Komisji Turystyki Górskiej, Oddział
  zatwierdził odznakę górską „Korona Sudetów polskich”.
 • Od maja Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK posiada koncesję
  Organizatora Turystyki.
 • Zofia Sikora ponownie wybrana Wiceprzewodniczącą Dolnośląskiej
  Rady Porozumienia Oddziałów PTTK we Wrocławiu.
 • Zmarł kol. Stanisław Krygiełka (1948-1999), były Prezes
  Zarządu Oddziału, przodownik turystyki górskiej, długoletni
  Prezes Koła PTTK przy Komendzie Milicji i Policji
 • Na koniec roku zrzeszaliśmy ok. 500 członków w 20 kołach
  i klubach. Kadra programowa Oddziału liczyła 186 osób.
  2000 – 8-10.09. przedstawiciele Oddziału (Z. Sikora, J. Pisarski, S. Junak,
  W. Tumidajewicz) uczestniczyli w V Kongresie Krajoznawstwa
  Polskiego w Gnieźnie .
 • Powołano Sekcję Krajoznawczą Oddziału oraz rozpoczęto
  Inwentaryzację Krajoznawczą miasta Wałbrzycha.
  Przewodniczącym Sekcji został kol Wojciech Tumidajewicz.
 • Nestor turystyki wałbrzyskiej kol. Henryk Boratyoski z okazji
  80-tych urodzin został przyjęty i wyróżniony Dyplomem
  Okolicznościowym przez Prezydenta Wałbrzycha Lecha Bukowca.
  Kadencja 2001-2004
  2001 50 lat w działaniu Oddziału PTTK w Wałbrzychu.
 • Na XX Zjeździe Oddziału PTTK w Wałbrzychu obradującym 31.03.2001
  wybrano nowe władze w składzie:
  Zofia Sikora Prezes, Wiceprezesi: Marta Przygoda, Stefan Okoniewski.
  Sekretarz – Wiesława Standzoo, Skarbnik Wojciech Tumidajewicz.
  Członek Zarządu: Stanisław Junak, Małgorzata Grędzioska, Jan Pisarski
  i Tadeusz Koguciuk.
  Komisja Rewizyjna: Przewodniczący Henryk Chojnacki
  Sąd Koleżeoski: Przewodniczący Henryk Boratyoski.
 • 6-8.04. zorganizowano szkolenie prowadzone przez Pana
  Roberta Rozpędowskiego członka Komisji Krajoznawczej G PTTK.
  Celem szkolenia było pozyskanie nowej kadry inwentaryzatorów.
  Rozpoczęto inwentaryzację krajoznawczą miasta Wałbrzycha.
  W latach 2001-2004 zinwentaryzowano 616 obiektów
 • 17-20.05. przez Oddział zorganizowane zostały wytypowane
  3 etapy rajdu w ramach Europejskiego Zlotu Turystów EURORANDO.
  Zarząd Główny PTTK powierzył naszemu Oddziałowi organizację finału
  sztafety Polskiej, która odbyła się w dniach
  27-30.09.2001 r. w Strasburgu, gdzie spotkali się turyści z 23
  paostw Europejskich. Grupa liczyła 34 osoby z 15
  Oddziałów z całej Polski.
 • 9.10. postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Oddział
  Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzychu został wpisany do
  Krajowego Rejestru Sądowego nr poz. 50631.
 • W Międzynarodowym Konkursie Krasomówczym
  Przewodników w Gołubiu Dobrzyniu – Krzysztof Kułaga zajął I miejsce
 • 19-21.10. odbyły się na Zamku Książ uroczystości związane
  z jubileuszem 25-lecia Koła Przewodników po Zamkach Książ
  i Grodno.
 • Zmarli wieloletni, zasłużeni działacze naszego Oddziału kol. Jerzy
  Sznacki (1933), Jerzy Borucki (1934), Andrzej Pankowski (1929)
  oraz Eugeniusz Lewioski(1938).
 • Za wkład pracy w promocję Ziemi Wałbrzyskiej oraz realizację
  zadao z zakresu turystyki i krajoznawstwa Starostwo Powiatowe
  nadało w grudniu 2001 r. Oddziałowi Ziemi Wałbrzyskiej tytuł
  „Przyjaciel Starostwa”.
 • Prezes Oddziału Zofia Sikora była w latach 2001-2009
  Członkiem Zespołu ds. Kontaktów Zagranicznych Zarządu
  Głównego PTTK w Warszawie.
 • Byliśmy organizatorami (2001-2004) 4 kolejnych Wojewódzkich
  Zlotów Domów Dziecka w Zagórzu Śląskim, Walimiu,
  w Andrzejówce i w Schronisku. Orzeł. Łącznie w zlotach wzięło
  udział ponad 300 dzieci.
  2002 Międzynarodowym Rokiem Gór
 • W finale Konkursu Krasomówczego Przewodników w Gołubiu
  Dobrzyniu I miejsce zajęła Kol. Monika Bisek, II miejsce
  Alicja Niewczas (obie z Koła Przewodników po Zamkach Książ
  i Grodno).
 • 1.03. Klub Weteranów Turystyki przyjął nową nazwę Wałbrzyski
  Klub Wędrowców.
  Członkowie WKW wytyczyli i wyznakowali szlak niebieski
  z Sobięcina przez Kuźnice Świdnickie na Dzikowiec Wielki
  nadając mu nazwę „szlaku weteranów turystyki”, oznakowali
  źródła Ścinawki, Nysy Szalonej, Lesku, Zadrny i Strzegomki
  by zakooczyd ten cykl spotkao przy źródle Bystrzycy.
 • 25.05. w ramach Roku Gór odbyło się „pierwsze równoczesne
  przejście Głównego Szlaku Górskiego Sudety (Świeradów) –
  Bieszczady. Oddział zorganizował przejście na 3-ch odcinkach
  z Sokołowska przez Jedlinkę – Rzeczkę – do Przełęczy Jugowskiej.
  Uczestniczyło 124 turystów.
 • 14.09. w ramach Międzynarodowego Roku Gór odbyły się
  wycieczki górskie połączone z jednoczesnym wejściem na
  wyznaczony szczyt górski (Chełmiec 851) oraz próbą ustanowienia
  rekordu Guinnesa. Oddział Wałbrzyski udokumentował największą
  w Polsce ilośd uczestników jednoczesnego wejścia na szczyt – 551
  osób.
 • Zmarł kol. Marian Cieślioski (1928-2002). Przodownik
  Turystyki Górskiej, znakarz.
  2003 130-lecie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i 50-lecie
  Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej w Wałbrzychu
 • 1.06 z okazji 50-lecia Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej
  odbył się jubileuszowy „Zlot na Chełmcu” połączony z otwarciem
  i udostępnieniem turystom wieży widokowej.
 • Regulamin Odznaki Szlakiem Św. Jana Nepomucena został
  uchwalony przez Zarząd Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK
  nr 4/III/03 z dnia 10.03.2003r
 • We wrześniu podniosłym wydarzeniem było odsłonięcie na
  Zamku Grodno tablicy pamiątkowej poświęconej działaczom
  Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej, w ramach obchodów Światowego
  Dnia Turystyki.
 • 24.10. wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Książaoskich
  zorganizowane uroczyste obchody 70-lecia schroniska
  „Andrzejówka”, z władzami samorządowymi miast i gmin
  powiatu wałbrzyskiego. Okolicznościowe Dyplomy i upominki
  z rąk przewodniczącego Związku – Prezydenta Piotra
  Kruczkowskiego odebrali zasłużeni działacze Oddziału
 • 29.10. uchwalony został Regulamin Odznaki Krajoznawczej
  Ziemi Wałbrzyskiej.
 • W latach 2002-2003 organizowaliśmy kursy na Kierowników
  Wycieczek Szkolnych.
  Łącznie, w 6-ciu kursach uprawnienia otrzymało 213 osób.
  2004 – 24.10. zakooczyliśmy I etap obchodów Roku Schronisk
  Górskich ogłoszonego przez Zarząd Główny PTTK w
  „Andrzejówce”, gdzie spotkało się ponad 200 turystów.
  Impreza została oceniona bardzo wysoko przez Wiceprezesa
  ZG PTTK kol. Marka Staffę i ZG PTTK, czego efektem była
  propozycja wytypowania i włączenia do obchodów innych schronisk
  na Ziemi Wałbrzyskiej w 2005 roku (DW Harcówka i Bacówka pod
  Trójgarbem).
 • Alicja Niewczas z Koła Przewodników po Zamkach Książ
  i Grodno zajęła III miejsce w Konkursie Krasomówczym
  Przewodników w Gołubiu Dobrzyniu.
 • Oddział włączył się w organizację III Złazu Turystów Pieszych
  Dolnego Śląska w 2004 r., którego zakooczenie odbyło się także
  na Zamku Grodno.
 • Delegaci Oddziału uczestniczyli w imprezach centralnych:
  na CZAK-u, w obchodach 130-lecia TT-PTT-PTTK
  w Zakopanem, Zlotach Turystów Pieszych i obchodach 50-lecia
  Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.
 • Zmarł kol. Jan Pisarski (1929-2004) był długoletnim członkiem
  i wiceprezesem ZO, przewodniczący Komisji Ochrony
  Przyrody i Opieki nad Zabytkami. Był Przewodnikiem I klasy.
  Kadencja 2005-2008
  2005 Rokiem Schronisk Górskich
 • 20.03.2005r. na XXI Walnym Zjeździe Oddziału PTTK Ziemi
  Wałbrzyskiej w Wałbrzychu wybrano Zarząd:
  Zofia Sikora Prezes. Wiceprezesi: Marta Przygoda i Artur Ciempa.
  Sekretarz Wiesława Standzoo, Skarbnik Małgorzata Grędzioska.
  Członkowie; Alicja Niewczas, Edward Piwooski, Piotr Iwaoczuk,
  Robert Strzeszewski, Jacek Pielich (dokooptowany 9.11.2007)
  Komisja Rewizyjna: Henryk Chojnacki – Przewodniczący.
  Sąd Koleżeoski: Henryk Boratyoski – Przewodniczący.
 • 4.06. odbył się I Rajd Szlakami Św. Jana Nepomucena
  w Dobromierzu, który stał się jedną z ważniejszych imprez
  Oddziałowych.
 • 15.09. na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim gościliśmy delegację
  eurodeputowanych z Parlamentu Europejskiego w Brukseli
 • Zostaliśmy przyjęci na członka wspierającego Dolnośląskiej
  Organizacji Turystycznej we Wrocławiu
 • W latach 2005-2009 r. Oddział prowadził na zlecenie Urzędu
  Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej w Wałbrzychu.
 • Zofia Sikora- Prezes Oddziału została wybrana członkiem
  Zarządu Głównego PTTK na kadencję 2005-2009, ponownie
  wybrana została do Komisji ds. Współpracy z Zagranicą
  ZG PTTK oraz do Rady Porozumienia Oddziałów Województwa
  dolnośląskiego (wiceprezes).
 • II etap obchodów Roku Schronisk Górskich PTTK w naszym
  Oddziale odbył się w DW Harcówka i w Bacówce Pod Trójgarbem.
  2006 100 rocznica Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
 • 28.04-1.05 odbyły się uroczystości związane z 30-leciem Koła
  Przewodników po Zamkach Książ i Grodno.
 • 8-11.10. byliśmy organizatorem Ogólnopolskiego Zlotu
  Krajoznawców ZG PTTK w Szczawnie Zdroju.
  -13-15.10. Komisja Turystyki Górskiej była organizatorem
  45 Ogólnopolskiego Zlotu Sudeckich Przodowników Turystyki
  Górskiej PTTK.
 • ZG PTTK powierzył Oddziałowi organizację wyjazdu polskiej
  grupy na Europejski Zlot Turystów EURORANDO2006, który
  odbył się 7-10. września 2006 w Czeskich Budziejowicach.
  W wyjeździe wziął udział Zespół Pieśni i Taoca „Wałbrzych”
 • Byliśmy uczestnikami 2-letniego projektu unijnego „Turystyka
  Wspólna Sprawa”.
 • Oddział brał udział w tworzeniu licznych programów m.in.
  „Rewitalizacja Miasta Wałbrzycha”, Strategiach miasta
  Wałbrzycha i Województwa Dolnośląskiego”
 • Zofia Sikora ponownie została wybrana do Wałbrzyskiej Rady
  Pożytku Publicznego na kadencję 2006-2008
 • Otrzymaliśmy wyróżnienie ZG PTTK w konkursie „Na najlepszy
  produkt turystyczny PTTK – Jarmark Średniowieczny na Zamku
  Grodno.”
 • Zajęliśmy III miejsce konkursie na „Najlepszy regionalny oraz
  lokalny produkt turystyczny” na XI Targach Turystyki i Wypoczynku
  „LATO 2006” w Warszawie za Jarmark Średniowieczny na Zamku
  Grodno. Nagrodą była całoroczna promocja w wydawnictwach i na
  stronach internetowych Polskiej Organizacji turystycznej i Zarządu
  Głównego PTTK oraz w gazecie turystycznej TTG i Aktualnościach
  Turystycznych.
  2007 Rokiem Szlaków Turystycznych (uczczenie 120 rocznicy oznaczenia
  pierwszego szlaku turystycznego w Polsce).
 • Dla umocnienia symboliki Towarzystwa od 2007 roku ustanowiono
  „Dzieo PTTK”, który corocznie obchodzony będzie w każdą 2-gą sobotę
  czerwca.
  W Wałbrzychu z tej okazji odbył się „Zlot Turystów Na Ptasiej Kopie”.
 • 18.05. w Galerii Książki w Bibliotece Pod Atlantami organizowaliśmy
  wystawę dla uczczenia 100-lecia PTK „Na szlakach Ziemi Wałbrzyskiej –
  krajobrazy – ludzie – publikacje” prezentując dorobek krajoznawców
  Ziemi Wałbrzyskiej, wzbogacając ją pokazem fotografii kol. Alka
  Ziółkowskiego powstałych w trakcie wędrówek z Wałbrzyskim
  Klubem Wędrowców.
 • Kapituła Dolnośląskiego Klucza Sukcesu nominowała Oddział
  do nagrody w kategorii najlepszy organizator imprez turystycznych
  „za Jarmark Średniowieczny na Zamku Grodno” .
  17 czerwca podczas Galii na Zamku Książ otrzymaliśmy Dyplom.
 • 25-28.10. zorganizowaliśmy STUDY-TOUR dla branży turystycznej PTTK
  w Szczawnie Zdroju podczas którego odbyło się posiedzenie Zarządu
  Głównego PTTK i Głównej Komisji Rewizyjnej.
 • Zakooczona została Inwentaryzacja Krajoznawcza miasta
  Wałbrzycha którą prowadziliśmy na zlecenie Gminy Wałbrzych
  od 2001 roku.
 • Odbyły się 3 posiedzenia Komisji Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji
  Sejmiku Samorządowego Województwa Dolnośląskiego z udziałem
  przedstawicieli naszego oddziału w: Trzebnicy 12.10.2007 (- Program
  Rozwoju Turystyki dla Dolnego Śląska), Nowej Rudzie – maj 2008 r.
  (poświęcone szlakom turystycznym), Wrocławiu 28.11.2008 r.
  Problemy kształcenia kadr turystycznych na Dolnym Śląsku.
  2008 Rokiem Przyrody w PTTK, (100 lat od powołania w 1908 roku
  w Polskim Towarzystwie Krajoznawczym Komisji Ochrony Osobliwości
  Przyrody).
 • Byliśmy organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu „Przyroda
  Polska 2008” pokłosiem którego była wystawa pokonkursowa
  w Bibliotece Pod Atlantami. Na konkurs wpłynęło 319 prac
  oraz 29 zestawów wielo-zdjęciowych 95 autorów.
  Pomysłodawcą Konkursu był kol. Ireneusz Leczykiewicz
  z Komisji Ochrony Przyrody.
 • 10.01. otrzymaliśmy nagrodę przyznaną przez Starostwo
  Powiatowe w Wałbrzychu, w dziedzinie twórczości za całokształt
  działalności w upowszechnianiu i promocji kultury,
  ochronę i opiekę nad zabytkami.
 • 28-31.08. odbył się XXVI Ogólnopolski Rajd Górski Przewodników PTTK
  „Góry Wałbrzyskie i Góry Sowie 2008” zorganizowany przez Koło
  Przewodników Sudeckich i Terenowych oraz Oddział PTTK.
 • Zmarła kol. Maria Kasprzak(1934-2008) długoletni skarbnik ZO,
  Przew. Koła Zakładowego PTTK przy KWK :Wałbrzych”,
  członek KTG i Wałbrzyskiego Klubu Wędrowców
 • Podpisaliśmy umowę o współpracy z Klubem Czeskich Turystów
  w Bohuslavicach n/Upou w Czechach, oraz z Asociace
  Turistickych Oddilu Mladeźe w Roztoce pod Pragą w Czechach
  (odnośnik naszego PTSM-u z którym byliśmy współpartnerem
  w generowaniu o środki unijne na rozwój bazy noclegowej).
 • Zofia Sikora wybrana została do Wałbrzyskiej Rady Pożytku
  Publicznego na kolejną kadencję 2009-2010.
 • Marta Przygoda i Artur Ciempa wybrani zostali do Zarządu Oddziału
  Wałbrzyskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.
 • W Delegaturze Sudeckiej KTG Oddział reprezentowany był
  najpierw przez kol. Ryszarda Maleszę, później zastąpił go
  Jacek Pielich – wiceprezes Oddziału
  -17.12. na Zamku Książ uhonorowano Kol. Henryka
  Boratyoskiego (długoletniego pracownika Biura Oddziału,
  nestora wałbrzyskiej turystyki tytułem „Wolontariusza Roku
  2008 Regionu Wałbrzyskiego”.
 • Decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak: SP.3.K.7723.G.
  143-19/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r. nieruchomośd Zamek Grodno
  w Zagórzu Śląskim przekazana została gminie Walim, która została
  właścicielem nieruchomości. Z dniem 5 stycznia 2009 r. po ponad 50
  latach opieki nad obiektem musieliśmy opuścid Zamek.
  Kadencja 2009-20012
  2009 Roki Dzieci i Młodzieży
 • 4.04.2009 r. odbył się XXII Walny Zjazd PTTK Oddziału Ziemi
  Wałbrzyskiej. Nowe Władze Zarządu Oddziału ukonstytuowały
  się w składzie:
  Zofia Sikora – Prezes, Wiceprezesi Artur Ciempa, Jacek Pielich
  Skarbnik Małgorzata Grędzioska, Członkowie Zarządu: Alicja
  Niewczas, Jan Beszterecha, Edward Piwooski i Paweł Drymluch
  (złożył rezygnację we wrześniu 2009 r.). Wiesława Standzoo-
  Sekretarz (urzędujący członek Zarządu) Komisja Rewizyjna: Henryk
  Chojnacki – Przewodniczący.
  Delegatami na Konferencję Wojewódzką byli: Zofia Sikora,
  Jacek Pielich i Paweł Drymluch.
 • Uczestniczyliśmy w programie „Edukacja ekologiczna kadry
  programowej PTTK – NATURA 2000. (styczeo – lipiec 2009)
  Projekt realizowany został w 7 Oddziałach PTTK w Polsce.
  Sfinansowany został ze środków Narodowego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W szkoleniu wzięło
  udział 25 członków kadry Oddziału PTTK.
 • 29.04 w siedzibie Paostwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.
  Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu podpisane zostało Porozumienie
  o współpracy na rzecz rozwoju turystyki oraz wzajemnej promocji
  pomiędzy PWSZ, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym
  Oddział Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu i Polskim Towarzystwem
  Schronisk Młodzieżowych Oddział w Wałbrzychu.
 • 16.04 na Zamku Książ w Sali Maksymiliana odbyła się uroczystośd
  związana z obchodami 500-lecia Hochbergów na Książu. Oprócz
  rodziny i przyjaciół księcia Bolka VI graf von Hochberg fürst von Pless
  udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, posłowie,
  duchowieostwo. Wśród wyróżnionych dyplomem byli Zofia Sikora
  (PTTK, za promowanie Zamku) i Krzysztof Kułaga (za publikacje
  o Zamku).
 • 16-17.05 odbył się V i ostatni organizowany przez Oddział i Koło
  PTTK Bractwo Zamku Grodno „Jarmark Średniowieczny na
  Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim”.
 • 4-6.09 obradował w Warszawie Walny Zjazd PTTK. Delegatem
  była Zofia Sikora wybrana na Regionalnej Konferencji Oddziałów we
  Wrocławiu. Wcześniej została wybrana na Przewodniczącą
  Porozumienia Oddziałów PTTK woj. Dolnośląskiego.
 • Podczas oficjalnej części obrad Oddział Ziemi Wałbrzyskiej PTTK
  w Wałbrzychu odznaczony został Medalem PRO MEMORIA przez
  Janusza Krupskiego, kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób
  Represjonowanych, a Prezes – Zofia Sikora wyróżniona została przez
  Ministra Gospodarki odznaką Honorową „ZA ZASŁUGI DLA
  TURYSTYKI”.
 • 18.10. na Skalnej Bramie zgodnie z uchwałą ostatniego Walnego
  Zjazdu zorganizowany został „Dzieo pamięci w PTTK” poświęcony
  pamięci zmarłych turystów naszego Oddziału.
  2010 Rokiem 60-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
  i Rokiem Turystyki Wodnej.
  -16.02. z okazji 90-lecia urodzin Henryka Boratyoskiego nestora
  wałbrzyskiej turystyki Oddział zorganizował jubilatowi benefis
  który odbył się w Sali Ratusza Miejskiego.
  -16.03 w Starostwie Powiatowym odbyła się uroczystośd nadania
  Henrykowi Boratyoskiemu, Henrykowi Chojnackiemu znanym
  działaczom Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzychu
  tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego”. Wcześniej to
  wyróżnienie przyznano kol. Zdzisławowi Mikosiowi.
  -16.03 uczestniczyliśmy w Polsko – Czeskich Targach Turystycznych
  w Broumovie w Czechach .
  -18.03. na Sesji Rady Miejskiej Wałbrzycha odbyła się
  uroczystośd nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Wałbrzycha”
  kol. Henrykowi Boratyoskiemu.
  -Odeszli na wieczną wędrówkę Paweł Drymluch (1953-2010)
  znakarz, przodownik turystyki pieszej, eksplorator.
  Zbigniew Partyka(1923-2010) przewodnik,
  długoletni członek Koła Przewodników Sudeckich i Terenowych
 • 28.08 odbył się Sejmik Przedkongresowy we Wrocławiu pod
  hasłem „Dziedzictwo kulturowe źródłem krajoznawstwa.
  Dolnośląski tygiel kultur i narodów”, którego Oddział
  był współorganizatorem. Referaty wygłosili Zofia Sikora
  „Reemigranci z Francji na Ziemi Wałbrzyskiej” i Bartłomiej
  Ranowicz – „Polska Turystyka Sudecka na styku 3-ch kultur po
  1945 r.”
 • 8.10. w wyniku odniesionych obrażeo w wypadku
  samochodowym zmarł nestor wałbrzyskiej turystyki Henryk Boratyoski.
 • 10-12.10 w Olsztynie odbył się VI Kongres Krajoznawstwa
  Polskiego pod hasłem „Polska w Europejskiej Rodzinie.
  Przenikanie kultur, idei, wartości. Powinności Krajoznawców”.
  W Kongresie udział wzięli: Zofia Sikora i Bartłomiej Ranowicz.
 • 18.12. w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się
  spotkanie z okazji jubileuszu 60-lecia Polskiego Towarzystwa
  Turystyczno-Krajoznawczego, pod honorowym patronatem
  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
  Komorowskiego.
 • Za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki
  Oddział Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzychu został wyróżniony
  Honorową Odznaką „Za zasługi dla turystyki” przyznaną przez
  Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 • Zofia Sikora została powołana na członka Kapituły Odznaczeo ZG PTTK.
 • Prezes Oddziału Zofia Sikora ponownie została wybrana na
  członka Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Wałbrzychu, powołana
  została także do Rady Honorowej projektu „Park Wielokulturowy Stara
  Kopalnia” pod przewodnictwem Min. Kultury Pana Bogdana
  Zdrojewskiego. Została członkiem
  Wałbrzyskiej Rady Kultury.
 • Czworo członków Komisji Turystyki Górskiej zostało powołanych
  w skład Delegatury Sudeckiej KTG ZG PTTK.
  kol. kol.Jacek Pielich Przewodniczący Delegatury, Stanisław
  Junak Zastępca Przewodniczącego, kol. Artur Ciempa
  i Tomasz Czeleo – członkowie.
 • Członkami Wojewódzkiego Zespołu ds. Turystyki Pieszej zostali
  kol. Tadeusz Koguciuk i Krystyna Pudło.
 • Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu zdobyli Jacek
  Pielich, Tadeusz Koguciuk, Stanisław Junak, Robert Strzeszewski.
  -25.10 podczas posiedzenia Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju
  odbyło się wręczenie wyróżnieo za pomoc i współpracę z
  Polskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznawczym.
  Wyróżnienia otrzymali:
  Medal PTTK – Pan Burmistrz Tadeusz Wlaźlak.
  Dyplomy PTTK „Za pomoc i współpracę” wręczono także Radzie
  Miejskiej w Szczawnie Zdroju oraz Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej
  Szczawno-Zdrój.
  2011 Rokiem 60-lecia Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzychu
  i Rokiem Turystyki Rodzinnej.
 • 30.01.w Wałbrzychu odbyła się Wiosenna Narada Turystów
  Pieszych Dolnego Śląska.
 • 9.02. w OSK Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” odbyła się
  inauguracja obchodów 60-lecia PTTK w Wałbrzychu zorganizowana
  przez Wałbrzyski Klub Wędrowców. Spotkanie połączone z prezentacją
  multimedialną Alka Ziółkowskiego z miesięcznej podróży po USA pn.
  „9 tysięcy kilometrów przygody”. Prezentacji towarzyszyły wystawy:
  malarska Łucji Topolewskiej i grafik Bronisława Śliwowskiego.
 • 24.02. odbyło się spotkanie z dr inż. arch. Markiem Staffą
  wybitnym znawcą Sudetów i problematyki górskiej. Twórcy
  21-tomowego „Słownika geografii turystycznej Sudetów”.
 • 17.03. uczestniczyliśmy w Polsko-Czeskich Targach
  Turystycznych w Dvůr Králové
 • 30.07. Oddział zainaugurował nowy cykl imprez pn. „Rodzinne
  Spacery z PTTK” wycieczką nad Jeziorko Daisy.
 • Oddział podjął uchwałę o utworzeniu Komisji Fotografii Krajoznawczej.
  Przewodniczącym Komisji został Alek Ziółkowski.
 • 15.10. zmarł długoletni zasłużony działacz, Honorowy Członek
  Zarządu Oddziału, przewodniczący Komisji Opieki n/Zabytkami kol.
  Zdzisław Mikoś (1926-2011).
 • 22.10 w Biurze Wystaw Artystycznych „KSIĄŻ” odbył się wernisaż
  wystawy Ferdynanda Drabika nestora wałbrzyskiej turystyki, artysty
  malarza. Impreza odbyła się w ramach obchodów 60-lecia Oddziału
  oraz 100-lecia urodzin Freda Drabika.
 • 23.10. zmarł kol. Tadeusz Kalicki (1934-2011) Honorowy
  Członek Oddziału PTTK w Wałbrzychu, długoletni wiceprezes, społeczny
  opiekun zabytków, dzięki niemu odrestaurowany
  został Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim, znakarz szlaków turystycznych.
 • Wydana została Monografia Oddziału
  „60 lat Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej Polskiego Towarzystwa
  Turystyczno-Krajoznawczego w Wałbrzychu 1951 – 2011”.
  2013 – Powstała nowa strona internetowa Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”.
  Opracowała: Zofia Sikora
  Opracowano na podstawie Monografii Oddziału „60 lat Oddziału Ziemi
  Wałbrzyskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
  w Wałbrzychu 1951 – 2011” oraz materiałów archiwalnych Komisji Kół
  i Klubów.
  Uwaga: przedruk i kopiowanie wyłącznie z podaniem autora i adresu
  strony internetowej.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close